به گزارش گیلان بهتر نوین ، آنچه که امروزه در سخن منتقدان و مخالفان به گوش می رسد بیش از همه موید این نکته است که به نظر می رسد عموم این افراد و جریانها جایگاه درست و دقیق نقد را به درستی درک نکرده و متوجه نیستند یا آگاهانه فراموش کرده و می کنند که «دولت اعتدال» در چه شرایطی وضعیت کشور را تحویل گرفته و به چه شرایطی رسانده است. شاید مسامحه و گذر دولت از برخی از صحبت ها و گلایه هایی که چندان پایگاه مستند و مدون نداشته اند، به این مساله برمی گشت که به هرحال مردم نشانه ها و شاخصه های پیشرفت و توسعه را درک می کنند و متوجه میشوند و بر عملکرد دولت صحه می گذارند. کمااینکه در دو انتخابات ۹۴ و ۹۶ در پای صندوق های رای، اعتماد دوباره ای که به جریان اعتدال شد نشان از موفقیت و مقبول بودن سیاستهای دولت در بین عموم مردم داشته است.
اما با سکوت و یا مسامحه بیش از اندازه ای که دولت در مقابل برخی از مخالفان و منتقدان خود نشان داد، به نظر می رسد که فضای نقد سازنده و آگاهانه تعمدا یا غیرتعمدا تبدیل به نوعی دولت ستیزی و دولت هراسی توسط جریان خاصی در بین عامه مردم شده است. اغراق و بزرگ نمایی در وجود برخی از مشکلات کشور، مخالفت های نادرست با برخی از سیاست های درست و موثر و مفید دولت، و هجمه های عوام گرایانه علیه کابینه در روزهای اخیر در حال تبدیل شدن به فضای یاس و تاریک و سیاهی ست که انگار ماحصل خدمات دولت هیچ بوده و عموم سیاست های آن بر ضد منافع ملی ست. طبیعی ست که نام این جریان را نمی توان نقد و شنیدن صدای مخالف نامید. شاید از این روست که در شرایط فعلی جناب دکتر نوبخت از لزوم کارکرد رسانه ای قویتری در این روزها برای دولت خبر می دهد و اذعان می دارد که بهتر است در روزهای آتی نشست ها و جلسات پرسش و پاسخ های بیشتری در کابینه با مردم و اصحاب رسانه در فواصل معین و مشخصی برگزار شود.

مورد دوم این است که عده ای با در نظر گرفتن مساله شنیدن صدای منتقد، راه را برای هر اظهارنظری علیه دولت باز گذاشته و  هر انتقاد و حتی اتهامی را علیه دولت جایز میدانند. ناغافل از اینکه سویه انتقادات بیش از اینکه متوجه دولت شود، متوجه منافع و امنیت ملی خواهد شد. و در یک بازه زمانی درازمدت موجب فضایی بدبینانه و یاس آلود علیه دولت و نظام خواهد شد.
تا جایی که برخی از کارشناسان یکی از ریشه های اغتشاشات اخیر در کشور را ایجاد فضای یاس آلود مخالفان دولت در کشور و بزرگ نمایی و مبالغه مشکلات موجود در کشور دانسته اند.
نظام مند کردن گفتگوی رودروی مسئولان و وزرای کابینه و بیان خدمات و دستآوردهای دولت از سویی و درک دقیق شیوه درست انتقاد کردن همراه با رعایت اخلاق و انصاف، موردی ست که این روزها لزوم آن بیش از همیشه احساس می شود و این دو مورد به درستی در سخنان اخیر دکتر نوبخت، سخنگوی محترم دولت بیان شد. موردی که شاید هم به شفاف تر سازی فضای کاری دولت با مردم بینجامد و با افزایش آگاهی عمومی به ایجاد یک فضای بانشاط تر و مفیدتر بین دولت و مردم بینجامد …

خط اعتدال