‌‎آنگاه که سنگر خودی جولان گاه تفکر باطل رقیب می گردد..
———
در بزنگاههای سیاسی و اتخاذ تصمیمات بزرگ در کنار بروز خط فکری تصمیم گیران ماهیت حقیقی حامیان مدعی نیز، هویدا می گردد.
‌‎بدین شکل که مستقیما بازخورد انتخاب و یا انتصاب صورت گرفته و منفعت های حاصله از آن برای برخی ها، به تنها معیار و مقیاس آنها
جهت ارزیابی تصمیم اتخاذ شده بدل می شود. ‌‎………….انتخاب شهردار رشت و حواشی آن مصداق بارز یکی از این کارزارهاست که در آن به خوبی مدعیان راستی و صداقت و جریان محوری با دسیسه و فرافکنی قلب جریان خودی را هدف آماج حملات ناجوانمردانه خود قرار داده و فارغ از ذره ای تعصب به جریان اصلاحطلبی سنگر خودی را به جولان گاه نفرت و نفاق زاییده از تفکر جریان رقیب بدل کرده و در این بزم دانسته و یا از روی جهل به خوش رقصی میپردازند……………این در حالیست که این مدعیان به ظاهر سینه چاک اندیشه اصلاحات، منتخبین خود را که با دست خالی ولی اعتقاد راسخ به آرمان حقیقی اصلاحطلبان در جنگی نابرابر در مقابل لابی های قدرت و فشارهای بیرونی برخی افراد زیاده خواه و اقتدارگرا در حال مقاومت هستند تنها به دلیل عدم تمکین خواسته واهی، احساسی و غیرقابل انجام خود با بوق و کرنا به خیانت متهم کرده و کوردلانه آب در آسیاب دشمن میریزند و به نمودی برجسته از رذالت سیاسی بدل شده اند……………یقینا این کنش منافقانه جهت قضاوت آیندگان در تاریخ سیاسی این شهر ثبت خواهد گردید…………… ‌‎نکته ای که در این بین جای بسی تاسف است عدم آگاهی این قبیل افراد جویای نام از واقعیت ها و اتفاقات پشت پرده در این حوزه میباشد.
‌‎فقدان آگاهی در مورد عواقب لحظه ای لغزش از سوی منتخبین لیست امید و به تاراج بردن هر آنچه تا بدین جا به دست آمده و تقدیم غنائم به رقیب با دستان خودی…………… ‌‎با توجه به اتفاقات گذشته و روند کنونی و آغوش بسته موجود، حضور بر روی زمین واقعیات مبرهن این موضوع است که در موضوع انتخاب شهردار قطعا گزینه ایده آل جریان اصلاحطلبی از فیلترهای موجود عبور نخواهد کرد و این توهمات و هیجان زدگی هایی که در قالب مطالبه به اصطلاح حزبی و جریانی همچون آوار بر سر منتخبین لیست امید سرازیر میشود نافی این حقیقت نخواهد بود.

لیکن یا باید همچون سایرین مطیع اوامر و فشارهای بیرونی بود و یا در شرایط موجود بهترین گزینه ای که کمترین وابستگی به جریان مقابل را دارد انتخاب کرد. ‌‎آری گویا زمان اصلاحِ اصلاحات فرا رسیده و باید تنگ بلورین این جریان مردمی را از جلبک های هزار رنگ و مجاهدین صبح شنبه و آنان که در هر برهه تنها بر طبل تفرقه می کوبند تمیز داد…
‌‎باشد که این جریان که از ابتدای ظهور خود متعلق به مردم بوده تا انتها تنها در تملک صاحبان اصلی خود بماند و این مردم به هیچ فرد و طیفی مجال فشار به منتخبین مشروع خود را نخواهند داد… ‌‎رذالت سیاسی ممنوع…