به نقل از گیل ندا،  بر همگان روشن است که رشت شهری سیاسی بوده و میزان مشارکت در کنش های سیاسی بیش از میانگین کشور میباشد لیکن متاسفانه با وجود این مهم هیچ گاه آن طور که باید از منابع ملی سهم بسزایی نداشته و ندارد.آسیب شناسی در این حوزه نشانگر آن است که متاسفانه بسیاری از احزاب و فعالین سیاسی بیش از اینکه از سیاست به عنوان یک اهرم در راستای توسعه شهر و استان استفاده کنند آنرا به چماقی برای ایراد ضربه به جریان مقابل ویا حتی خودی!! بدل کرده و به نوعی بیشتر از متن همواره درگیر حاشیه هستند…

متاسفانه در برخی موارد و موضوعات عمق چالش ها در مناسبات سیاسی ژرف تر از شرایط معمول شده و یکجریان سیاسی را با بازیگردانی طیف رقیب به بحرانی جدی ورود میدهد و در این بین در کمال تعجب برخی از خواص نیز یا با عدم تحلیل مناسبویادر راستای منفعت شخصی به ابزار دست جنگ نرم اقتدارگرایان تبدیل می شوند..!

در موضوع انتخاب شهردار رشت از ابتدای کار این موضوع به شکلی عریان قابل رویت بود و دست های پشت پرده جریان رقیب در جیب برخی خواص اصلاحطلب با چشمان غیر مسلح نیز هویدا و عیان بودند که بارها در این خصوص توصیه و تذکر به بزرگان و عقلای اصلاحات جهت جلوگیری از فرافکنی ها داده شد لیکن حضرات محترم بدون توجه به واقعیات موجود و شرایط شهر و شورای پنجم بر یک پای مرغ خود اصرار داشتند و بجای حمایت از اعضای لیست امید و تمکین قانون به حاشیه سازی و تخریب پرداختند که البته مبادرت به این کار تاثیری بر عزم منتخبین لیست امید نداشت و شهردار منتخب با رای حداکثر اعضای شورای شهر در چهارچوب قانون انتخاب شد.

اما نکته ای که دوستان باید بدان توجه داشته باشند نتیجه دامن زدن به مشکلات موجود بر جریان اصلاحطلب و جناح رقیب است اما گویی شدت خشم و تصمیمات احساسی با نگاهی رادیکال مجال تحلیل را از جنابتان سلب کرده است!

در برهه ای که به دلیل کارشکنی های طیف رقیب و عیادی آنها و بروز مشکلات اقتصادی مردم در وضعیت مناسبی قرار نداشته و پیکان حملات بسوی دولت مطبوع نشانه رفته است آیا بهتر نیست با حفظ وحدت جریان اصلاحات در شهر رشت، حمایت از منتخبین خود در شورای شهر، تجمیع مطالبات و پیگیری آن و انسجام بدنه اجتماعی خود را برای کارزارهای سخت پیش رو مهیا کنیم؟؟

به هر شکل ممکن اعضای لیست امید انتخاب خود را در مورد کرسی شهرداری انجام داده اند و قطعا و یقینا در این خصوص دلایل قابل توجه ای برای ارائه دارند باید توجه داشت مبادرت به این بی اخلاقی ها و تخریب لیست امید، در زمین واقعیت هیچ منفعتی برای اصلاحطلبان نخواهد داشت و فقط و تنها فقط باعث خشنودی مخالفین این اندیشه خواهد شد…