سرود زیبای هواداران فهیم تیم فوتبال داماش گیلانیان که در سوگ یکی از هواداران این که در حادثه تصادف در گذشته بود،رفتار هنجار و زیبایی هست که درنوع خودش در فوتبال و بویژه در سال ۱۳۹۷ بیاد ماندنی ترین وزیباترین حرکتی بود که در رشت رقم خورد و نشان داد کهدر برخی استادیوم های ایران علی رغم برخی رفتارهای ناپسند برخی هوادار نماها،هواداران برخی تیم هادارای رفتارهای پسندیده وزیبایی هم هستند که نمونه آن را در هواداران فهیم تیم فوتبال داماش گیلانیان دیدیم.
این رفتارها و حرکات زیبا علاوه بر اینکه نشان دهنده ی فرهنگ بالای گیلانیان است،بلکه بیان کننده‌ی این است که تیم مدیریتی باشگاه به همراه کادر فنی و صد البته هواداران فهیم و دلسوز این تیم ریشه دار ،با همراهی و همدلی ایجاد شده در بستری قرار گرفته اند و توانسته اند ،زمینه ساز موفقیت کنونی و روند روبه رشد این تیم فوتبال ریشه دار گیلان شوند.
بی دلیل نیست که روند موفقیت ونتیجه گیری خوب تیم فوتبال داماش گیلانیان روندی پایدار،ادامه دار و متوالی شده است،چون این تیم هم از نظر فنی وهم از نظر مدیریتی و صد البته از نظر برخورداری از هواداران با فرهنگ و فهیم ،بطور اساسی و زیر بنایی عمل کرده است و هم اکنون در فرآیند بهره‌برداری از نعمت برخورداری از هواداران خوب و کادر فنی توانمند و تیم مدیریتی همراه و همدل قرار گرفته است.
علی ایحال،خلق چنین صحنه های زیبا و فرهنگ ساز در فوتبال ایران باید نهادینه شود .باید از رفتارها و حرکات خوب هواداران باشگاه فوتبال داماش گیلانیان در سطح کشور ،،برند سازی،، شود تا دامنه رفتارهای نا هنجارو نا پسند در استادیوم های ورزشی ازبین برود و یا به حداقل برسد.

به امید آن روز_ایام بکام

آرمان کریمی پاشاکی