متن این پیام به شرح زیر است:

سلام حامد جان
نمیدانم آیا امروز برای تو هم متفاوت است و یا هر روز در تقویم تو روز شهداست!
نمیدانم آیا تو هم امروز مثل دیگران، خود را برای حضور در برابر دوربین ها و سخنرانی های کلیشه ای و بیانیه هایی که فقط بر روی کاغذهای سفید جایگاه دارند آماده می کنی و یا امروزت هم همچون سایر روزهایت با آهی از ته دل و نگاهی به تصویر یک قهرمان و توکل بر خدای او آغاز می شود!

نمیدانم بی اخلاقی های گذشته و عبور برخی انسان نمایان از حدود آدمیت را فراموش کرده ای که این طور استوار و بدون واژه ای گلایه به وظایف خود و احقاق حقوق همشهریان مظلومت میپردازی!
انتظار ما هم از تو همین است هر چه باشد تو فرزند “شهید عبدالهی” هستی و گلوله های نفاق و تزویر و نامردی بر رویین تنی از تبار شهدا کارساز نخواهد بود..

نمیدانم چه حالی میشوی امروز وقتی خیلی ها که حسابشان در این دنیا و آخرت مشخص، و مرزبندی آنها با تبار شهدا با همگان مبرهن است را بر مزار شهدا و در مراسم مختلف خواهی دید که دم از حفظ و تکریم خانواده معظم شهدا میزنند و خود را سینه چاک این وادی نشان میدهند.همان افرادی که در بزنگاه هایی نه چندان دور سکوت در برابر ظلم، توطئه و شایعه را به حمایت از حق ترجیح دادند تا قرص نانی بیشتر بر سر سفره شان بماند..

نمیدانم در خلوت امروزت با قهرمان خود چه گفتی و از معبودش چه خواستی ولی به بزگی همان خدا گواهی میدهم که دیر نیست روزی که این پرده بیفتد و چهره نابکاران از پس بزک های این روزهایشان هویدا گردد و تو در تصور صورت نورانی پدر لبخند رضایت را بنگری…

اسفند ماه برگریزان بهترین جوانان وطن گرامیباد