ایران سرافراز در طول تاریخ گرانمایه ی خود ،همواره سرزمین جشن‌ها،سرور ها و آیین های گوناگون و متنوع بوده است.در این میان جشنی که کارکردی همگانی و در واقع همبازی داشته و به جشن بزرگ میهنی و ملی تبدیل شده،جشن ها و آیین های همراه با نوروز است که از مراسم و آیین خانه تکانی و پاکیزگی خانه و کوی و برزن گرفته و مراسم زیبای چهارشنبه سوری تا جشن‌های دیگر نوروز که در زمره ی جشن ها و آیینی قرار دارند و همگان در آنها مشارکت گسترده دارند.
هرچند این آیین زیبا در روزگار ما کم و بیش به جشن های محدود خانگی و خانوادگی فرو کاسته است،اما هنوز دراندک شهر های کوچک و روستاها همگان گرد هم می آیند واین جشن ها را با هم در یک میدان بزرگ برگزار می کنند،در برخی کشورها از جمله تاجیکستان و افغانستان هنوز این جشن ها را همگان در میادین بزرگ برگزار می کنند.
سرشت و ذات جشن های ایرانی و بویژه چهارشنبه سوری با خشونت و آزار هم نوعان بیگانه است

برگزاری این جشن ها ی ریشه دار به صورت گروهی جمعی از نظر روانشناسان و مردم شناسان از اهمیت خاصی برخوردار است . آنان معتقدند بر گزاری این نوع جشن ها به صورت دسته جمعی،می تواند همبستگی و پیوند اقوام و افراد مختلف ایرانی را ژرفا ببخشد.در ضمن این بزم های بزرگ و انجمن های فراگیر می تواند کسانی را که از مایه وتوان مادی بیشتری برخوردارند،بر انگیزد تا به آنها که بهره مادی و مالی کمتری دارند را یاری رسانند.
این جشن ها ،مهر،دوستی،نرمخویی،بردباری،فداکاری،نوع دوستی و ویژگی های والایی از این دست را بر می گستراند .همچنین سرشت،ذات و ساختار جشن ها ی ایرانی با درشتی،آزار و ستیز با همنوعان و مردم آزاری شدیداً بیگانه است. اگر جشن زیبای چهارشنبه سوری که به تمام معنا نشانه‌های انسانی،مهربانی و نشاط و نرمخویی ایرانیان را دارد به خشونت وهجو آمیخته شود،به یقین که این جشن ،جشن ایرانی نیست و کسانی که این جشن های زیبا را به بیراهه می برند،با فرهنگ اصیل و ریشه دار ایران بیگانه اند.
با کمال تأسف،رفتاری که در این سالها در جشن چهارشنبه سوری دیده می‌شود،رفتاری که باعث آزار و رنج برخی هموندان و هموطنان است ،پدیده ای بر آمده از منش و کنش ایرانی نیست،زیرا آزردن دیگران و هموندان به هر شکل و شیوه ای که باشد ناروا و ناپسند است و با فرهنگ و منش ایرانی یکسره ناساز.
جشن چهارشنبه سوری یک جشن به کمال ایرانی است که سرخی را می شکوفاند و زردی را از میان می برد و شایسته است در کمال آرامش و نشاط منطقی و بدون آزار دیگران برگزار شود.

،،،پیشاپیش جشن های چهارشنبه سوری و نوروز ایرانی را شاداباد دارم به محضر ایرانیان با فرهنگ و با منش نیکو،،،