۱_نباید با وجود این همه حجم وسیع سیل و خسارات در ۲۰ استان کشور،دولت و مسئولان و آسیب دیدگان را تنها گذاشت.
۲_هموطنان بزرگوار ،باید یکی شویم و در کنار خانواده های آسیب دیده و داغدار سیل باشیم.چون این درد مشترک هرگز جدا جدا درمان نمیشود.
۳_ضعف های مدیریتی به هیچ عنوان قابل توجیه نیست و این مشکل ریشه تاریخی در ساختارهای اداری و اجرایی وتقنینی و …این سرزمین دارد.ولی الآن موقع مناسبی برای پرداختن به آنها نیست.باید بعد از ساماندهی تمام مشکلات ایجاد شده و التیام آلام هموطنان ،به مطالبه ی جدی تبدیل شود.
ولی در حال حاضر باید بصورت همه جانبه یاریگر دولت و مسئولان بود.انتقاد و اعتراض باشد برای زمانی که اوضاع عزیزان آسیب دیده مان ،بسامان رسید.
۵_بعد از پشت سر گذاشتن این بحران،باید بطور جدی و همه جانبه از قصور و بی احترامی و تجاوزاتی که به جنگلها ،مراتع و محیط زیست در طی چند دهه ی اخیر شده است ،تمامی مسئولان باید پاسخگو باشند در ضمن همه ی ما نیز بایداز این همه بلایای طبیعی درس عبرت بگیریم وبا طبیعت مهربان باشیم تا خشم طبیعت را نبینیم.