⭕️دقایقی پیش اسماعیل حاجی پور ازاعضای شاخص اصلاح طلب شورای شهررشت ،بعنوان رئیس شورای این شهرمنصوب گردید.

👌این انتخاب ،متبلور رفتارهای صحیح شورایی و درایت اصلاح طلبان در طول دوسال گذشته بوده که باوجود اقلیت توانستند رئیس شورا را ازبین خود برگزینند.

🔷همچنین افرادذیل بعنوان سایرارکان هیات رئیسه شورا انتخاب شدند.
نائب رئیس :فرهام زاهد
خرانه دار:حامدعبداللهی
منشی:شیرزاد -علیپور
سخنگو :حجت جذب

🔶شایان ذکراست بهراد ذاکری دراین جلسه به سخنگویی حجت جذب رای نداد