November 26,2020 | ۱۳۹۹/۰۹/۰۶

"دانستن حق مردم است"

اخبار ویژه
تبلیغات

با احکام رییس دانشگاه علوم پزشکی گیلان؛ انتصاب سرپرست معاونت غذا و دارو و سرپرست مدیریت بازرسی دانشگاه علوم پزشکی گیلان

با احکام رییس دانشگاه علوم پزشکی گیلان؛ انتصاب سرپرست معاونت غذا و دارو و سرپرست مدیریت بازرسی دانشگاه علوم پزشکی گیلان

طی حکمی از سوی رییس دانشگاه علوم پزشکی گیلان، دکتر حیدر محمودی چناری به عنوان سرپرست مدیریت بازرسی دانشگاه علوم پزشکی گیلان و همچنین دکتر فیروز سرودی به عنوان سرپرست معاونت غذا و دارو منصوب شد.

طی حکمی از سوی دکتر ارسلان سالاری رییس دانشگاه علوم پزشکی گیلان، دکتر فیروز سرودی به عنوان سرپرست معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی گیلان منصوب شد.

گفتنی است پیش از این، دکتر زهرا حصاری عهده دار این سمت بود.

همچنین رییس دانشگاه علوم پزشکی گیلان طی حکمی دکتر حیدر محمودی چناری را به عنوان سرپرست مدیریت بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات دانشگاه علوم پزشکی گیلان منصوب کرد.

گفتنی است پیش از این دکتر مسعود نوروزی عهده دار این سمت بود/دیارمیرزا