علی کریمی پاشاکی_ روزنامه‌نگار_بعضی نامها و اسامی هم قواره ی فرد موصوف هستند و شایسته اش.
برخی کرسی ها،صفات و مسئولیت های مهم و تاثیر گذار شایسته ی برخی مدیران شجاع،صادق،پاکدست و از جنس مردم اند.آنچنان که اگر در مدح و بزرگی و فرهیختگی رفتار و کردار شان بنویسی،غش در معامله نکرده ای وتملق نگفته ای.آدم های بی شیله و پیله ای که اگر در وادی مدیریت فرهنگی و اجرایی حضور داشته باشند،گوهری گرانبها هستند،فارغ از نگرش و رویکردهای خصوصی شان و اینچنین است،مهدی کاظمیان ،مدی روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان منطقه ی آزاد انزلی ،فرزند صادق فرهنگ و هنر به معنای واقعی.
مهدی کاظمیان،مدیری جوان،شجاع،صادق،مردمدار و از جنس فرهنگ می باشد و همین خصایص خوب وی باعث شده تا در میان کثیری از اهالی فرهنگ و هنر استان کلامش نافذ و صداقت رفتار و بیانش مورد تحسین باشد.مدیر پرحوصله،توانمندی که بیشتر دغدغه ها و اهتمامش به اعتلای فرهنگ و اهالی فرهنگ و هنر این دیار و توسعه ی همه جانبه با پشتوانه ،غنا و پیوست فرهنگی است.خصور تاثیر گذار ایشان در یکی از موقعیت های حساس در سازمان منطقه ی آزاد انزلی تاکنون توانسته است منشاء اثرات و خیر باشد.وی دارای شخصیتی شفاف،بی نقاب و بدون غش است،فی الواقع می توان ادعا کرد که شایسته ای بر کرسی شایسته جلوس کرده است.
به اذعان بسیاری از اهالی خرد و درشت فرهنگ و هنر استان گیلان و به گواه رویدادهای و فعالیت های فرهنگی و هنری در سالهای اخیر در منطقه ی آزاد انزلی باز می توان ادعا که همنشینی و همراهی ایشان به عنوان یک مدیر فرهنگی فوق العاده تاثیر گذار و شایسته بوده است.
مهدی کاظمیان در بحث ارتباط با رسانه ها ی گروهی استان در پیمایش مسیر امین افقی موفق عمل کرده است ،بطوری که به نظر می‌رسد برنامه‌های اساسی برای کیفی تر شدن این ارتباط نیز در دست اقدام دارد.
علی ایحال،این خوشوقتی و خوشبختی حضور ایشان به عنوان یک مدیر فرهنگی متواضع در رأس روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان منطقه ی آزاد انزلی را قدر می دانم و آرزوی پیمایش موفق و روز افزون راه مدیریتی را برای ایشان دارم.

علی کریمی پاشاکی_ روزنامه‌نگار

والسلام و ایام بکام