صیادی در ادامه گفت : برای سرانه اشتغال در بخش صنعت وصنایع وابسته به کشاورزی و صنایع تبدیلی ۴۰۰ میلیون تومان سرمایه گذاری نقدی مورد نیازاست درصورتیکه در گرایش های خرد وکوچک مشاغل خانگی با خرید تضمینی محصولات وتامین نهاده ها ومواد اولیه ۳۰ تا ۵۰ میلیون تومان سرمایه نقدی مورد نیاز است

صیادی مشاور اجرایی طرح اشتغال فراگیر صراحتا عنوان نمود در صورت عزم جدی درقالب طرح ضربتی وتخصیص منابع قرض الحسنه می توان بسیار سریع به نتیجه رسید

رییس کارگروه برنامه ریزی کانون کار آفرینان استان گیلان صراحتا از استاندار خواستند بطور جدی وعملیاتی وبدون تشریفات اداری دست وپا گیر وبا اعطا وسیع اختیارات درامر اشتغال فراگیر وارد عمل شوند
صیادی در ادامه تاکید نمودند که منابع زیر ساختی موجود استان برای اشتغال فراگیر چهار استان کفایت می کند
صیادی در ادامه نوید دادند تمام شاغلین طرح پوشش بیمه بازنشستگی می شوند