آذرزبانه کشید
برج کهن شکست
قامت ملت خمیده شد
ابلیس در ره است
اینجا جهنم است
آمدصدای غریبی
اندر لهیب آتش ودود
آتش نشان
و
خرمنی از آتش
دوداست وخاک
و
تلی ست زخاکستر
هرکس به انتظارجوانش
دست دعا به سوی سماء دارد
موجی روان و خوش
آتش مهار شد
ناگه چه انفجارمهیبی
ویران نمود
برج کهن شکست
قامت ملت خمیده شد
دود و غبار
بارش سنگ است زآسمان
فریاد و شیون
ماتم و درد است درمیان
اینجا کجاست
که چوتفتان گداخته است
(تهران) شهر ماست
اسفندیار ارضی
تقدیم به کلیه خانواده های آسیب دیده برج پلاسکو.