به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت، دبیرستان پروفسور سمعیی با حضور استاندار و شهردار رشت افتتاح شد.