به نقل از  واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت، به دنبال بارش برف، شهرداری رشت از اولین ساعات شروع بارش برف تاکنون اقدام به اجرای دستورالعمل زمستانی ستاد مدیریت بحران شهرداری رشت در خصوص بازگشایی مسیر و معابر ورودی بیمارستان های شهر رشت در مناطق ۵ گانه نموده است.

منطقه یک

منطقه دو

منطقه سه

منطقه چهار

منطقه پنج