قبل از هرمقدمه ای بایدنمره صفر به مدیران استان گیلان در بحران برف داده شود.


فکرکنم این نمره حتی مورد قبول خود مدیران هم باشد.حرف این نیست که این مدیران در خانه های خود خوابیده اندوخنثی بوده اندبلگه گفته می شود ستادمدیریت، مدیریت بحران نبوده است مدیریتی که فاقد هر برنامه ای بودچگونه با برف حداکثر۸۰سانتی ،اکثر استان فاقد هرگونه امکانات همچون اب،برق ،تلفن اینترنت و قطع انتن تلفن همراه اول می شود.چگونه ممکن است برنامه ریری ای پشت بحران باشداما تمام خیابانها ومعابر مسدود باشد.حتما پیام مردم گرفتاردر برف در محورقزوین به گیلان را ملاحظه نمودیدودرد دل انها را شنیدید که چه گفتند؟
حتما مطلع هستید که ازمدیریت مدیران استان قزوین تجلیل نمودند اما ازمدیریت استان گیلان گلایه .مسافرینی که هیچ وقت فکر نمی کردند مدیران ما تا این حدتوانمندباشندکه حتی محور اصلی قزوین به گیلان هم در ساعات ابتدایی بازگشایی نشودچه برسد به خیابانها!!!
استانی که اکثرا نمایندگانش نمره انضباط بالایی در مجلس اخذنمودند تاحرف بوداری در مجلس نزدندتا خدای ناکرده به کسی برنخورد وکسی هم به صلاحیت هاآن ها گیرندهدماحصل آن همین خواهدشد.استانی که استاندارآن که سالها کارمنداموزش وپرورش بود اما حرف های آن با واقعیت های موجودمنطبق نیست وایشان نمی دادندکه هنوز برخی ازخیابانها برف روبی نشده چه برسد به مدارس چطور دستورباز بودن مدارس درشنبه را می دهد.آیا مطلع هستید برخی مدارس هنوز فاقد آب ، برق گاز می باشند؟اقای استاندارفرض کن این مدیران فلک زده اموزش وپرورش رفتندبرف مدارس را جمع اوری کردندمی توانیدبفرماییداین برف ها به کجا بایدهدایت شود.اقای استاندار(معلم اموزش وپرورش) می توانیدبفرمایید اگراین دستوربراساس تدبیربودچرا تا کنون مدیران اموزش وپرورش سه شهرستان دستور تعطیلی مدارس راابلاغ کرده اند.اقای استانداردراین استان نعمت برای ما نقمت است چه برسد بلایا وحوادث!!!
همیشه امیدواربودم که کشور ماهم درآینده توسعه پیدا خواهد کردو مدیریت ما براساس مدیریت نوین شکل خواهدگرفت . اما هرچه از زمان می گذرد بجای امید،یاس در من زنده ترمی شود.
تا کی باید بعداز بحران برف به یادفرسودگی سیم های برق بیفتیم وبلا فاصله هم فراموش.هیچ فکرکرده ایم دلایل فرار این همه نخبگان .هنرمندان ورزشکاران و…چی عواملی است یا می توانیم به راحت ترین کلمه بسنده کنیم وبگوییم ارق ملی ندارنددر برف هفته جاری شاهدبحران برف،برق. اب،جاده وضعف درهمه حوزه ها بودیم .کلام اخراین که ممکن است مدیرانی باشنذتا کنون هم پای در منزل شخصی خود نگذاشته اندوبا خواندن این مطلب دلخورشونداما دوباره عنوان کنم مدیریت ،مدیریت سلیقه ای بودنه براساس اصول وکارتیمی./با کانال همای خبرهمراه شوید

به قلم علی علی پور مدیر مسئول هفته نامه همای گیلان وپایگاه خبری همای خبر