ویروس کرونا صرف نظرازاینکه یک پدیده ترسناک و مرگ آوراست آدم ها را کمی به سوی خدانزدیک ترمی کند.آدم به یادروزقیامت واخرت می افتدهمان روزی که وعده ان توسط یکتای منان داده شده دران روز هرکس به فکرخویش است ونمی تواندهیچ کاری برای کس دیگرانجام دهد . امروزمی بینیم اگرخدای ناکرده کسی ازبستگان به این بیماری مبتلا شود.بردار،خواهر،پدرومادرجرات نزدیک شدن به بیمارراندارندو آدم حس می کنددراین دنیا چقدرتنهاوغریب است.با همه پیام های این ویروس -که مافقط یک پیام ان رابیان کردیم- امابازمی بینیم یک سری اشخاص ازخدابی خبر،دست به احتکارمی زنندیاگرانفروشی می کنند.

مسله دومی که بایدبه ان اشاره شود تشکر از پزشکان ،پرستاران و کادر درمان ،دولتمردان خاصه استاندار،فرمانداران ،بخشداران،شهرداران وبخصوص نیروهای خدوم شهرداری هاست که طی این مدت درخط مقدم جنگ با این ویروس مهیب ایستادگی کردندوتمهیداتی برای مردم کشورمااندیشیدند که از همه اینها به شخصه تشکرویژه داریم.اما قشرعظیمی از افرادجامعه که نقش بسزایی در تولید دارندوحقوق آنها نادیده گرفته می شودوکسی نیست که دراین شرایط به دادآنهابرسد، کارگرانی هستندکه درشرکت ها مشغول بکارند. بخصوص شرکت هایی که با جمع کثیری ازاحادجامعه درارتباط هستندکه نه تنها مرخصی برای انها درنظرگرفته نمی شودبلکه فاقدهر گونه امکاناتی هستند تا بتوانندخودرا درمقابل این ویروس استرلیزه کنند که خواهش می کنیم ازکارفرمایان عزیز که باتوجه به اینکه کشوردر شرایط قرمزقراردارداگریک ماه ازخودگذشتگی کنیم وبه فکرهم نوعان خودباشیم و طی این مدت مقررات بهداشتی را رعایت کنیم از این بحران خارج خواهیم شد. همان طوری که از زحمات همه کسانی که در این راستاز حمت کشیدند همچون سپاه پاسداران ،ارتش جمهوری اسلامی و نیروی انتظامی سپاسگزاریم ،از دولت انتظار می رود در این شرایط سخت، اعتباری برای افرادنیازمند و قشر ضعیف جامعه در نظر گرفته شود و  عاجزانه از قوه قضاییه تقاضا دارم که اشد مجازات را برای افراد سودجووسو استفاده گر در نظر بگیرند.

علی علی پور مدیر مسئول پایگاه خبری همای خبر و هفته نامه همای گیلان