با نگاه به تاریخچه بحران های به وجودامده درکشورمتوجه خواهیم شدکه ما هیچ وقت نتوانسته ایم نمره مثبتی قبل ازبحران یا پس ازبحران بگیریم حین بحران که جای خوددارداگرهم دربحرانی عملکردبهتری داشتیم نمره مثبت مربوط به مدیریت شخص بودتا تشکیلات (نمونه بحران برف درزمان مهندس قهرمانی)


اما ما نگران بحران سنگینی به نام کرونا هستیم مرگ ومیرعزیزان ملت ایران.البته دراینجا فقط این مدیریت نیست که عملکردمتناقصی داردمثلا بجای اینکه درکشوررئیس جمهور،رئیس ستادمبارزه با کرونا باشدوزیربهداشت بایدجای رئیس جمهورتصمیم بگیرد ودراستان ،این استاندارنیست که تصمیم گیرمی باشدرئیس دانشگاه علوم پزشکی هم کاره ای نیست بلکه همه بایدازدستورات نماینده وزارت بهداشت حرف شنوی باشد.چندین سوال به ذهن هرادمی رخنه می کندایا حرف شنوی از وزیریا نماینده وزیربهداشت درکشورواستان وجود دارد؟ ایا ممکن نیست این حرکت بسیاری ازاختیارات استانداران را سلب نماید؟ مگرمی شوددوپادشاه دریک اقلیم بگنجد؟ البته دراستان گیلان مصیبت کمی بیشتراست یک روزدکترشادنوش این مسئولیت رابرعهده داردیک روزدکترقربانی .
یک روزازقرنطینه ورودی های استان حرف به میان میایدوازوجودمسافران به داخل استان ممانعت می شودوروزدیگراین تصمیم نقض می گردد.
مشکلات زیاداست ازاصل داستان شیرین یادگیری دانش اموزان درفضای مجازی دورنشویم که دراین شرایط به یادگیری ازطریق فضای مجازی روی اورده اندوزحمت کارمدیران ومعلمان چندبرابرمی شودتا شماره تلفن ها جمع اوری وآن وقت گروه تلگرامی درگوشی ها نصب کنندان وقت مسئولین یادشان میایدنامه می زنندکه بایدپیام رسان داخلی نصب کنند نه خارجی ! انگار همه مشکلات جامعه درگروهمین تلگرام خارجی است ! و بی خیال فیلترشکن هایی که بعدازفیلترتلگرام معضلی به نام گروه های مستهجن درگوشی ها خودبه خودراه افتاد .
روزازنو روزی ازنو. حالا بایدبه دانش اموزان واولیا بقبولانی که طبق دستورمقامات پیام رسان داخلی استفاده شود.اگرسه دانش اموزداشته باشی مدرسه ازنصب ایتاخبرمی دهد مدرسه دیکرازسروش ومدرسه دیگرهم از پیام رسان دیگر.
این ها معضلات مدیریتی است حالامعضلات اصلی به جای خودباقی است .برفرض مثال اکثریت جامعه شهری دارای تلفن اندرویدهستندوپیام رسان داخلی هم نصب کردندوازهدیه صدگیگ دولت برخوردارند،با جامعه روستایی چه کنیم ؟ آقایان فقربیدادمی کند! دراین شرایط برخی محتاج نان شب خودهستند . پدرکارگرروزمزداست و این ویروس منحوس لعنتی اورا ازکاربیکارکرده ،دراین شرایط بایدخواسته فرزند دانش اموزش راهم براورده کند .هم کلاسی اوکه وضع زندگی بهتری داردازطریق فضای مجازی درس معلم رایادمی گیرد.اما این پدردرمقابل خواسته فرزندش سر به زیر افکنده است .اصلا به فرض دارا بودن گوشی وایفای نداردوازهدیه صدگیگ دولت هم بی بهره ،درست مثل یارانه ، یعنی کسی که خودرو داردبا کسی که نداردبرابریارانه می گیرد . افسوس که همواره عدالت درکشورماسرگردان است ! ایا دانش اموزی که امکان فضای یادگیری درفضای مجازی برای اوفراهم است با کسی که نیست برابراست ؟ با کدام ترازو عدالت را وزن می کنید ؟ وزیرمحترم حرف ازهدیه اینترنت به دانش اموزان به میان اورد حالا کی اجرا شودخدا می داند.وقتی می دانیم این تصمیم به نفع جامعه است چرا استخاره می کنیم؟/با کانال همای خبرهمراه شوید

علی علی پور مدیرمسئول پایگاه همای خبر وهفته نامه همای گیلان