نوروز همواره در پیشگاه ما ایرانیان از جایگاه ویژه ای برخوردار است بودن درکنارهم،دیدوبازدید وبجای آوردن صله رحم یکی ازمهمترین ویژگی های نوروزاست. نوروز بجا آوردن توصیه های پیامبراعظم (ص) است . جشن ،سرور و هیاهو دربازاریکی ازمهمترین سوغات نوروزاست .

نوروزهمواره یاداور زمان کودکی مان است ، درکنارهم بودن خانواده ها ،نوروزشادکننده دل پدران ومادران پیری است که روزهاو ماه ها درانتظارفرزندان خودهستند .فرزندانی که تمام سال درزندگی مادی غرق گشته اند.
نوروزهمواره با دل صاف ولبی خندان به استقبال مردم ایران می آمد وسفره ی سخاوت ،صفا و صمیمیتش برای همگان پهن بود.
سالهااین ریش سفیداسفندماهی پادرمیانی کردوخوان هفت سین سلامتی را درخانه خانه ی مردم سرزمین پهناورایران پهن کردوهمه را به آشتی ،صلح وصفادعوت کرداما دل سیاه ما گاهی دست ردبه سخاوتش می زد وقدردان کرمش نبود.نوروزبه ما اموخت که نژاد و رنگ، معنی برتری نیست وحاجی فیروز خودرابا چهره سیاه ،روانه بوم وبرمی کردتا هم مردم اورا دوست بدارندو هم او با چهره ای خندان فرارسیدن بهاررا بهانه کندتادرکنارهم شادومسرورباشیم.
ای نوروزامروزکه به قول حافظ شیرین سخن ” حضورحاضروغایب” تورا لمس می کنم بیشترمعنی کرم و جودت را می فهمم .ای شادی افرین سرزمین آریایی، امسال نیز همچون همیشه آمدی باهمان کوله بارشادی و سرور ، اما این بار ما نیستیم . دست تقدیروقضا برآن شدتا امروز درگوشه ای ازخانه، کنج عزلت را برگزینیم توهمچون همه ساله برای ما پیام آور شادی هستی‌، اما امروزمن درفراق عزیزان شهیدخدمتگزار و هم نوا با مردم شریف داغدار ایران زمین با تو درد دل می گویم .
بر اساس این اعتقادکه کسانی که همواره دوستدارخیروصلاح مردم هستندمستاجب الدعوه اند ای نوروز دعا کن برای این ملت که تا دوباره درکنارهم ماندن را تجربه کنند.
ای نوروز،ای نوستالوژی مردم ایران، هرساله درچهارشنبه اخرسال به پیشواز تو می امدیم و با پریدن از روی اتش داغ وسوزان زردی خود را به او می دادیم ،وسرخی ،را طلب می کردیم ودرآغازنوروز “یا مقلوب القلوب “راقرائت می کردیم وبا همه افراد خانواده ازخدای خودطلب خیر برکت ،عافیت .وتغییرودگرگونی دراحوال مان را خواستارمی شدیم . ای خدای کریم امسال نیز شاکر از فرارسیدن نوروز ،خواستارتغییر احوال مردم این سرزمین، بلکه همه مردم دنیا به بهترین حالها هستیم .
ای نوروز سال ها رفتگان ما هم ازسخاوتت بهره می بردند و هرکس به هردلیلی فرصت فاتحه خوانی برسرقبورراپیدا نمی کرد درپنچشنبه پایان سال ، به زیارت اهل قبور می رفت.اما این بار ای نوروز ،ای کدخدای روی زمین ، حریف جبرزمانه نگشتی و حتی از زیارت مسافران بهشتی نیز محروم گشتیم .
ای نوروز امروز چقدرکلماتی که سالها به من هدیه می نمودی بارمعنایی پیدا کر ه اند. توسالها همه ما را به بخشش و دوری نمودن از کینه و عداوت دعوت کردی من نیز امروز به رسم تو و به تبعیت ازتو همه را می بخشم ، علی الخصوص آنها که در فضای مجازی به دلیل عدم اگاهی ازنیت درونی من ظلمی درحقم روا داشته اند می بخشم .
درپایان ضمن دعوت همه مردم ایران زمین به “ماندن در خانه” ، سال جدیدرا به همه هم میهنان علی الخصوص مردم شریف گیلان تبریک وتهنیت عرض می نمایم وارزوی سلامت و عافیت برای همه شما دارم

علی علی پور نیاول مدیر مسئول پایگاه خبری همای خبر و هفته نامه همای گیلان