حقیقت این است که رسانه باید تجارب ،سواد و اموخته های خود را در جهت رشد و توسعه به جامعه القاء کند.جامعه رسانه باید به این باور برسد که نقش به سزایی در میزان موفقیت یا عدم موفقیت کشور دارد.

این که گفته می شود رسانه رکن چهارم نظام است درحقیقت شعاری بیش نیست ودرهیچ جای قانون نوشته نشده است اما عملکردرسانه ها ونقدهای کارا وقدرت نوشتار آنها می توانداین نقش راپررنگ ترکندبه طوریکه بتواندبه عنوان رکن اول جامعه همچون جوامع پیشرفته ، توسعه یافته البته آازاد نقش افرینی نماید.
دراواخرسال گذشته این جانب به جهت ایجادزنجیره ارتباط ومطالبه گری، یادداشتی دردوقسمت خدمت منتخبین مردم در مجلس یازدهم ارایه وارسال نمودم .
دراین مقال به برخی موضوعات مبتلا به کشورواستان گیلان اشاره خواهم نمود.
یکی ازمسایلی که گاه گاهی پاشنه آشیل برخی بخشداران شده به طوریکه باعث عزل انها گردیده وپای انها را به محاکم قضایی بازنموده، نقص قانون دربخشداری ها است .یعنی نظام مندکردن هرنوع‌دریافتی ازجمله هزینه کردبخشداری ها وبالطبع اجازه داشتن حساب بانکی دریافت پرداخت.
همانطوریکه مطلع هستیدبخشداری ها فاقدحساب بانکی جهت رتق و فتق روزانه خودهستندودراین میان ناگزیر جهت تامین امورات خودوحتی فرمانداری ناچار دست نیازبه سوی سرمایه گذاران،مدیران کارخانجات ،دهیاران ،مدیران معادن شن وماسه و…درازمی نماید.سوال اینجاست مگرمی شودبخشداری ها، فاقدهزینه باشداگراعتقادبه هزینه کردانها داریم چرا فاقدحساب بانکی هستند. آیاباوجود این نقیصه انتظار شفاف سازی عملکردمالی دستگاهی به نام بخشداری رامی توان داشت ؟ آیااین امرباعث کاهش قدرت مدیریت بخشداران نمی شودویا خدای ناکرده به دلیل نیازمندی،نمی تواند دست افرادسودجو،یا باندورانت را بازنماید.
بحث دیگری که نیازمندبررسی بیشترمی باشدتشکیل وزارتخانه ها ازجمله وزارت ورزش وجوانان بدون تعیین تکلیف ساختاری وتقسیم وظائف ویا نوع ونحوه راه اندازی هیات ها وفدراسیون ها وتعامل های اداری اجرائی سیاسی و.. جهت جلوگیری از سوء استفاده ها ویا اجتناب ازخلاف های محتمل ونیز انواع فعل وانفعال های پولی مالی وتطبیق های قانونی و….
وزارتی که می تواندباعث کم کردن بسیاری ازناهنجاری های اجتماعی گرددوسلامت جامعه رابه همراه داشته باشد.مشکل این جاست ازسال ۸۹ ،تربیت بدنی که زیرنظرنهادریاست جمهوری بودتبدیل به وزارت ورزش وجوانان شد وتاکنون براساس آیین نامه داخلی اداره می شود.سوال اینجاست مجلس شورای اسلامی به غیرازاستیضاح وسوال وجواب ازوزیرمحترم چی نقشی را دراین وزارتخانه ایفا نموه است؟.چراتاکنون قانونی برای این وزارتخانه نوشته نشده است؟ چرا نسبت به حل مسایل ومشکلات وزارت ورزش که مخاطبین زیادی دارداقدامی صورت نگرفته است.؟چرا نسبت به نحوه انتخاب ریاست فدراسیون وهمچنین انتخابات هیات های ورزشی استانها وشهرستانها که دستمایه طنزهمگان قرارگرفته قانونی ازسوی مجلس محترم تعریف نمی گردد.؟
ومردم براین باورندکه هیات های ورزشی حیاط خلوتی برای سیاسیون شده است ورزش ما بیش ازاین که توسط افرادورزشی مدیریت شودتوسط سیاسیون اداره می شود.عاقبت ان هم اوضاع کنونی ورزش است واگرمی بینیدفوتبال ما دردو دوره با اقتداربه جام جهانی راه می یابدمدیون اقتدار، کاریزما وعلم کارلوس کیروش است نه مدیریت فدراسیون فوتبال که امروزبا حذف چندفاکتورارزشمند فوق ،شاهدضعف فوتبال ملی هستیم.
سوال دیگر پولی که به حساب هیات های ورزشی می رودچرا غیرازتوسعه ورزش تعاریف دیگری دارد ؟ چرا این پول ها گاها به دستور اداره کل ورزش استانهادرموارددیگر سندسازی وفاکتورسازی می شود؟ آیا اینها غیرازعدم نظارت معنای دیگری به همراه دارد؟.مسلما آفت سندسازی وارایه فاکتورها جعلی به جهت ضعف قانون وعدم نظارت ونحوه انتخاب رواسای هیات است که مسلما با هدایت مدیرکل ورزش وجوانان انجام می پذیرد.
وقتی وزارت ورزش توسط فردسیاسی اداره شودبه ناچار بدنه ورزش سیاسی خواهدشدونتیجه آن تحمیل هزینه های زیادبا بهره وری کم خواهدشد

علی علی پور نیاول مدیر مسئول پایگاه خبری همای خبر و هفته نامه همای گیلان