بحران همواره ناخوشاینداست و می تواند خسارات زیادی به حوزه اقتصادی واجتماعی واردکند. اما وقتی ویروس کرونا بحران جهانی می شودبه جای میلیون هانفر، میلیاردها نفر را درگیر می کند بالطبع حوزه اقتصادی واجتماعی ،بهداشت وسیاسی راهم گرفتارمی نمایدوخسارات جبران ناپذیری به این حوزه ها وارد می کند و ملت ها ناگریز به متحمل هزینه های زیادی در این زمینه می شوند و منابع و دست اوردهای زیادی در این راه به هدر می رود که تحقق آن ها سالها بطول می انجامد.

ایران از جمله کشورهای مبتلا به این ویروس منحوس است هرچند عملکرد ستاد مقابله قبل بحران قابل دفاع نیست وبا علم واطلاع کافی ازبروزاین فاجعه، کشور فاقد امکاناتی از جمله ماسک، موادضدعفونی کننده، کیت تشخیص، تخت بیمارستان وخیلی موارد دیگر بود اما عملکرد حین بحران تقریبا نسبت به مرگ و میر غول های جهانی و با توجه به وضعیت اقتصادی کشور بدنیست .این بدان معنی نیست که قصوری در عملکرد کادر درمان وجود داشته است بلکه این عزیزان تا پای جان پیش رفتند و برخی هم دراین راه جان عزیزخود را فدای ملت نمودند. انچه دست مایه نقد قرارمی گیرد عملکرد مدیران این حوزه می باشدبا اینکه ازپدیدارشدن این ویروس درچین مطلع بودند ومی توانستندبا توجه به ارتباط حسنه بااین کشور،تمهیدات و تدابیر بهتری برای مقابله مهیا نمایند اما دیدیم که درمواجهه با این وبروس ،سطح امادگی مدیران کشورپایین بود .بافلاش بکی به مصاحبه های متخصصین ومدیران ارشدکشوردرروزهای ابتدای شیوع این بیماری که عنوان می شدمیزان مرگ ومیراین بیماری ازانفولانزا کمتراست ویا این ویروس مثل همه ویروس هاست ویا کشوربایدبه روال عادی برگردد واصرار براین گفته ها نشان دهنده این است که ازتجربیات کشورچین بهره نبردیم ،اما به مرورزمان گفته شدکسانی که مبتلا به این ویروس می شوندتا پایان عمردچارمشکلات ریوی خواهدبودیا به جای اینکه فاصله اجتماعی- ازاواخراسفندماه رعایت شودو ازتعدادمبتلایان بکاهد- به اواسط عیدکشیده شد و جابجایی میلیونها مسافر را در برداشت .از سوی دیگرمجلس تعطیل شددرحقیقت این عمل مجلس باعث دلسردی بیشترمردم گشت ومجلس شورای اسلامی به جای اینکه طرح سه فوریتی تعطیلی خودرا درهمان اسفندماه مصوب کندالان اقدام به این کارمی کند.پس می توان گفت عملکردمدیران بحران قابل دفاع نیست یا درگفتار،رفتاروعملکردشان درمواجه با ویروس کرونا تناقض وجودداشت یا مثل مجلس محترم درخواب به سرمی بردندوتازه به عمق فاجعه پی برده اند.اما عملکردگروه بهداشت درمان بخصوص اطباء ،پرستاران گروه های جهادی قابل تحسین است چرا که هیچ زبانی نمی تواندارزش خون شهید را بازگو کندبه قول مولانا “افتاب امددلیل افتاب” اما قلم به جهت پاسداشت خون شهیدودفاع ازحقایق می تواندبرترازخون شهید شود.
یکی ازتفاوت های بارزکشورما با کشورهایی همچون ایتالیا. اسپانیا ،المان وانگلیس؛ جوان بودن کشورماست آن گونه که درخبرها امده است فقط ۸درصدیعنی ۷میلیون کشورمابالای ۶۰سال سن دارند .این درحالیست که درچهارکشورفوق الذکر ۲۰ تا ۲۲ درصدجمعیت بالای ۶۰سال دارند .به همین دلیل می بینیدکه کشورتوسعه یافته متوازنی همچون آلمان که ازحیث بهداشت ودرمان فوق العاده است هم کم تلفات نداده است .
یک نکته ای که دراین مقال جا داردنگارنده به آن بپردازم، این است که گفته می شودمراودات کشور ما باچین- با توجه به تحریم ها- باعث ابتلای ما به این ویروس گردید که درجواب بایدگفت پس دلایل شیوع این بیماری در۲۰۲کشوردیگرچهان چیست ؟ ایا دلیل ابتلای انهاهم تحریم بوده است ؟ اما مدیریت بحران قابل نقداساسی است ومی توان با مقایسه کشور۵۰میلیون نفری کره جنوبی از اواسط اسفندوراهکارهای پیش گیری آن کشور ،به ضعف مدیریت بحران در کشورمان پی ببریم . کره جنوبی چندشرکت تولیدکننده لوازم بهداشت و درمان را مجاب نمودکه میزان تولیدات کیت های تشخیص را چندبرابرکنندتا جائیکه این کشورظرف بیست روز ، حتی بیش ازتعدادجمعیت خود، کیت تولیدنمود . کارگران وکارمندان روزانه دو بارتست تشخیص می دادند،موبایل تشخیص کرونادرسطح خیابانها توسط جوان کره ای اختراع شد ،شناسایی بیماران واطرافیان انجام شد.به افرادمبتلا اجازه حضوردرمجامع عمومی داده نشد،دارورایگان دم درب منازل تحویل بیمارداده شددرعین حال اقتصادبه فعالیت خودادامه داد. حال ما که ادعای تداوم فعالیت اقتصادی راداریم وعنوان می کنیم بایدبه روال عادی برگردیم ایا تهمیداتی برای کارگران ،کارمندان وبازاریان قائل شدیم ؟ ما غیرازسامانه خوداظهاری بهداشت ودرمان چه اقداماتی انجام داده ایم ؟ تازه مشخص نیست که پاسخ ما به عزیزان بهداشت ودرمان در خوداظهاریها صحیح بوده یانه؟
اگرطرح فاصله اجتماعی درهمین گیلان ما انجام نمی شد معلوم نبودامروز چقدربرمیزان قربانیان این ویروس افزوده می شد.پس ما وقت را هدرداده ایم وازفرصت ها استفاده بهینه ننموده ایم.

علی علی پور نیاول مدیر مسئول پایگاه خبری همای خبر و هفته نامه همای گیلان