اکبری در این جلسه ضمن تاکید بر جایگاه ویژه رسانه ها و عملکرد موثر فعالین رسانه ها گفت:

روسای ادارات موظفند روابط عمومی دستگاه اجرایی خودرا مکلف نمایند تا پاسخگوی سوالات و انتقادات مردم باشند.

از تلاش های فعالین فضای مجازی و رسانه تشکر وقدردانی مینماییم.
نسبت به مطالبات مردم که در برخی موارد دچار کمبودهایی هستیم ، عذر خواه هستیم ،ضمن اینکه فرهنگ نقد پذیری باید بیش از پیش درجامعه ایجادگردد.

قبل ازشیوع کرونا در مصاحبه هایی ازقبل نیز اعلام نمودم ،موضوع اطلاع رسانی در مورد کرونا باید زودتر آغاز میشد ، در چندماه اخیر آگاهی بخشی رسانه به خوبی انجام گردید.
مطالبات رسانه ها در عملکردو تصمیم گیری مدیران تاثیرمثبت دارد و اگر رسانه با رسالت صدای مردم بودن ، فعالیت نمایند و نماد واسط بین مردم وحاکمیت باشند و حاکمیت صدای مردم را بشنودبسیاری از معضلات پیش نمی آید که این مهم در کرونا انجام شد.
ما به کمک رسانه ها از پنجره های گوناگون به حل مسائلی مانند کرونا می نگریم.
با توجه به اینکه در سال آخر دولت به سر می بریم و با وجود تحریم های ظالمانه و همچنین کاهش درآمدهای نفتی، مردم تحت فشارهای معیشتی و اقتصادی هستند و اعمال محدودیت برای پیشگیری از شیوع بیشتر کرونا امکان پذیر نیست و اگر محدودیت ها را بیشتر نماییم وضعیت اقتصادی و گردش مالی با مشکلات روبرو خواهد شد و تنها راه نظارت بیشتر بر اجرای دستورالعمل ها و پروتکل های بهداشتی می باشد، در این راه نظارت‌های دولتی کافی نیست و همراهی و نظارت های مردمی باید افزایش یابد و از ظرفیت رسانه ها استفاده شود.

افزایش آگاهی و دانش مردم، رسالتی است که انجام آن بر شانه های خبرنگاران و اصحاب رسانه است.