آگهی فراخوان ثبتنام عضویت جهت برگزاری مجمع عمومی موسسین انجمن زیتون استان گیلان

در اجرای موافقت اصولی شــماره ۱۴/۳۸۸۴/ص مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۳۱کمیته سیاستگذاری و ساماندهی تشکل ها مبنی بر تاسیس و ثبت انجمن زیتون استان گیالن در اتاق رشت مقرر گردید تا مجمع عمومی موسسین انجمن مزبور در ساعت ۱۰ روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۳۱در محل سالن کانون تربیتی امام خمینی)ره( آموزش و پرورش رودباردر وسط بازار با رعایت […]

در اجرای موافقت اصولی شــماره ۱۴/۳۸۸۴/ص مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۳۱کمیته سیاستگذاری و ساماندهی تشکل ها مبنی بر تاسیس و ثبت
انجمن زیتون استان گیالن در اتاق رشت مقرر گردید تا مجمع عمومی موسسین انجمن مزبور در ساعت ۱۰ روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۳۱در محل
سالن کانون تربیتی امام خمینی)ره( آموزش و پرورش رودباردر وسط بازار با رعایت تشریفات قانونی برگزار شود لذا بدین وسیله از کلیه فعالین در
این حوزه دعوت می نماید از روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۱۰ تا پایان وقت اداری روز پنجشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۲۶جهت ثبت نام و تکمیل مدارک
به واحد تشکل های اتاق رشت واقع در بلوار ولیعصر، اتاق بازرگانی رشت مراجعه نمایند. شایان ذکر است که مهلت یادشده جهت ثبت نام و تکمیل
مدارک قابل تغییر و تمدید نمی باشد
.*دستورجلسه:*
۱( بررسی و تصویب اساسنامه)۲( انتخاب اعضای اصلی و علی البدل هیئت مدیره و بازرس اصلی و بازرس علی البدل*) ۳( تعیین ورودیه و حق وضعیت)
۴( تعیین روزنامه کثیراالنتشار ) ۵(سایر موارد )

مدارک عضویت:
الف( اصل و کپی کارت ملی و شناسنامه اشخاص حقیقی یا حقوقی جهت حضور در مجمع )
ب( اصل معرفی نامه نماینده اشخاص حقوقی جهت حضور در مجمع با مهر و امضای صاحبان امضا ) نمایندگان اشخاص حقوقی می بایست مدیر عامل
یا عضو هیات مدیره شرکت متبوع باشند)
ج( ارائه آخرین آگهی تغییرات روزنامه رسمی شرکت )تغییرات هیات مدیره)
– دارا بودن کارت بازرگانی یا کارت عضویت معتبر در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی (به استثناء باغداران)
– باغدار با مجوز یا تائید جهاد کشاورزی – صنایع با پروانه بهره برداری از سازمان صنایع یا جهاد کشاورزی – تجارت و خدمات با دارا بودن مدرک
دال بر فعالیت در حوزه زیتون
ه( کپی کارت معتبر بازرگانی و عضویت از اتاق بازرگانی رشت)