اجرای مانور روبرویی با حوادث زیست محیطی ادارات خدمات رسان در تاسیسات آبرسانی امور فومن

مانور مدیریت بحران ادارات خدمات رسان (رفع آلودگی زیست محیطی) در تاسیسات آبرسانی امور فومن برگزار شد.

مدیر امور آبفای فومن از اجرای مانور مدیریت بحران مقابله با حوادث زیست محیطی توسط امور آبفای فومن و سپاه ناحیه فومن در تاسیسات آبرسانی قلعه کل خبر داد .

وحید مهجور بیان داشت: باعنایت به برگزاری جلسه ستاد مدیریت بحران شهرستان مبنی بر آمادگی ادارات خدمات رسان برای مواقع بروز خطرات احتمالی و خصوصاً روبرویی با حوادث بیولوژیکی و زیست محیطی، مانور مذکور با حضور عوامل آب و فاضلاب و سپاه ناحیه فومن در تاسیسات آبرسانی قلعه کل برگزار شد.

وی؛ هدف از برگزاری این مانور را سنجش توان عملیاتی شرکت آبفا و نیروهای نظامی و انتظامی مستقر درشهرستان ، در زمانهای بروز حوادث و خطرات احتمالی بیولوژیکی برای خدمات رسانی بهتر و تامین آب شرب مشترکین آب و فاضلاب اعلام نمود.

مهجور افزود: در این مانور کلیه چاههایی که آب استحصالی آن به این مخزن هدایت می شد از مدار بهره برداری خارج و تخلیه مخزن زمینی باز و پس از تخلیه آب موجود در مخزن نسبت شتسشو و رفع آلودگی براساس نوع آلودگی اقدام شد، همزمان با شستشوی مخزن و آبگیری مجدد نسبت به شستشوی شبکه نیز اقدامات لازم صورت گرفت .