حمله دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی به محسن برهانی:

احمق؛ خاک بر سرت با این دانشی که داری!

خسروپناه، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی درباره توئیت اخیر محسن برهانی گفت: ما قائل به گفتگو هستیم، ولی توهین به شهید غیرت، آزادی بیان و گفتگو نیست. کسی که به شهید، نفله می‌گوید به غیرت و شرف یک ملت توهین کرده است و باید این فرد به اشد مجازات برسد تا کسی جرات نکند به […]

خسروپناه، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی درباره توئیت اخیر محسن برهانی گفت: ما قائل به گفتگو هستیم، ولی توهین به شهید غیرت، آزادی بیان و گفتگو نیست. کسی که به شهید، نفله می‌گوید به غیرت و شرف یک ملت توهین کرده است و باید این فرد به اشد مجازات برسد تا کسی جرات نکند به مقدسات توهین کند. تو ادعای طلبگی می کنی؟ خاک تو سرت با این دانشی که داری.

برهانی در واکنش به این موضوع گفته که من قصد توهین به کسی را نداشته و توییت خود را حذف کرده ام