اعتراض برادر داماد رئیسى به دستیار رئیسى درباره توئیت حجاب

میثم نیلی برادرِ داماد رئیسی در واکنش به اظهارات سکینه سادات پاد، دستیار حقوقی ابراهیم رییسی نوشت: کسی که احترام برای شرع و قانون قائل نیست، طبعا قانون و مجری آن هم برای او احترام قائل نمی‌شوند!  

میثم نیلی برادرِ داماد رئیسی در واکنش به اظهارات سکینه سادات پاد، دستیار حقوقی ابراهیم رییسی نوشت: کسی که احترام برای شرع و قانون قائل نیست، طبعا قانون و مجری آن هم برای او احترام قائل نمی‌شوند!