در جلسه شورای شهر رشت؛

اعضای کمیسیون های تخصصی شورای شهر رشت مشخص شدند+ جزئیات

جلسه شورای شهر رشت با دستور کار انتخاب اعضای کمیسیون‌های تخصصی صبح روز شنبه برگزار شد. نتیجه برگزاری این جلسه در نهایت در رابطه با اعضای کمیسیون ها به شرح ذیل است: کمیسیون بهداشت، خدمات شهری و محیط زیست علیرضا تاج شهرستانی سید حسین رضویان مسعود عباس نژاد مجید عزیزی حسن کریمی کرنق کمیسیون برنامه […]

جلسه شورای شهر رشت با دستور کار انتخاب اعضای کمیسیون‌های تخصصی صبح روز شنبه برگزار شد. نتیجه برگزاری این جلسه در نهایت در رابطه با اعضای کمیسیون ها به شرح ذیل است:

کمیسیون بهداشت، خدمات شهری و محیط زیست

علیرضا تاج شهرستانی
سید حسین رضویان
مسعود عباس نژاد
مجید عزیزی
حسن کریمی کرنق

کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر رشت

علیرضا تاج شهرستانی
سیدشمس شفیعی
محسن سماک چی
هادی رمضانی
مجید عزیزی

کمیسیون حمل و ترافیک و عمران

سید شمس شفیعی
محسن سماک چی
رضا عاشری
مسعود عباس نژاد
محمد حسین واثق کارگرنیا

کمیسیون فرهنگی و اجتماعی

علیرضا تاج شهرستانی
نادر حسینی
سید حسین رضویان
هادی رمضانی
حسن کریمی کرنق

کمیسیون توسعه و پایدار

نادر حسینی
سید حسین رضویان
هادی رمضانی
حسن کریمی کرنق
محمد حسین واثق کارگرنیا

در حاشیه این جلسه نادر حسینی خطاب به کارگرنیا، رئیس شورای شهر گفت: بنده را از کمیسیون فرهنگی حذف کنید چون عزیران گفتند که به بنده رای نمی‌دهند.

کارگرنیا در پاسخ بیان کرد: این شما هستید که به کسی در کمیسیون‌ها رای نداده‌اید و بقیه را مثل خود ندانید.

حسینی در پاسخ گفت: این چیدمان را که شما گذاشتید به نفع خودتان است، آن بالا نشسته‌ای دو سال داشتید نوش جانت دو سال دیگه هم نوش جانت.

رضا عاشری و مجید عزیزی برای کمیسیون بدوی نظام وظیفه کاندید شدند که مورد موافقت اعضای شورا قرار گرفت.

رضا عاشری با ۱۱ رأی موافق اعضای شورا به عنوان نماینده مطلع و بصیر شورا در امور املاک انتخاب شد.

نادر حسینی، سید شمس شفیعی، هادی رمضانی، علیرضا تاج شهرستانی، حسن کریمی کرنق و مسعود عباس نژاد برای عضویت در کمیسیون ماده صد کاندید شدند که اعضای شورا به عضویت نادر حسینی رای ندادند و با عضویت دیگر اعضای شورا در کمیسیون ماده صد بر اساس آرای دیگر اعضای شورای رشت موافقت شد.

برای کمیسیون ماده ۳۸ نیز رضا عاشری کاندید شد که مورد موافقت اعضای شورا قرار گرفت.

محسن سماکچی، سید حسین رضویان و نادر حسینی برای کمیسیون ماده ۷۷ کاندید شدند که اعضای شورا به عضویت محسن سماکچی و سید حسین رضویان رای موافق دادند.

حسن کریمی کرنق، محسن سماکچی، نادر حسینی و مسعود عباس نژاد برای عضویت در کمیسیون ماده ۲۰ کاندید شدند که با رای موافق شورا حسن کریمی کرنق، محسن سماکچی و مسعود عباس نژاد برای عضویت در این کمیسیون انتخاب شدند و با عضویت نادر حسینی موافقت نشد.

با موافقت اعضای شورا مسعود عباس نژاد به عنوان نماینده شورا در سازمان مدیریت حمل و نقل و بار مسافر شهرداری رشت انتخاب شد.

اعضای شورا با حضور مجید عزیزی به عنوان نماینده شورا در سازمان فناوری اطلاعات شهرداری رشت موافقت کردند.

با موافقت اعضای شورا محمد حسین واثق کارگرنیا به عنوان نماینده شورا در سازمان آرامستان شهرداری رشت انتخاب شد.

سید شمس شفیعی به عنوان نماینده شورا در سازمان پسماند و نادر حسینی نیز به عنوان نماینده شورا در سازمان فرهنگی، ورزشی و اجتماعی شهرداری رشت انتخاب شد.

اعضای شورا با حضور سید حسین رضویان به عنوان نماینده شورا در سازمان سرمایه‌گذاری شهرداری انتخاب شد.

هادی رمضانی نیز نماینده شورا در سازمان آتش نشانی شهرداری رشت شد.

با حضور کریمی کرنق در سازمان سیما و منظر به عنوان عضو ناظر شورا موافقت شد.

محسن سماکچی و نادر حسینی برای نظارت بر سازمان عمران و بازآفرینی شهرداری رشت کاندید شدند که با حضور محسن سماکچی با ده رای موافقت شد.

نادر حسینی و محسن سماکچی به عنوان نماینده شورا در سازمان ساماندهی مشاغل شهرداری رشت کاندید شدند که اعضای شورا با حضور سماکچی موافقت کردند.

اعضای شورا با حضور نادر حسینی در کمیسیون قطع اشجار موافقت کردند.

نادر حسینی و محسن سماکچی برای عضویت در کمیسیون ماده هشت نوسازی و عمران شهری کاندید شدند که با ۹ رای موافق محسن سماکچی برای این جایگاه انتخاب شد.

نادر حسینی به عنوان عضو ناظر بر حسن اداره و حفظ دارایی‌های شهرداری رشت انتخاب شد.

با موافقت اعضای شورا، سید شمس شفیعی به عنوان عضو ناظر برای نظارت بر حسن درآمد و هزینه شهرداری رشت انتخاب شد.

هادی رمضانی به عنوان عضو ناظر شورا بر نظارت بر حسن اجرای طرح‌های شهرداری و سایر سازمان‌ها با رای موافق شورا انتخاب شد.

اعضای شورا با حضور محمد حسین واثق کارگرنیا در کارگروه ستاد بحران موافقت کردند.

با موافقت شورا، سید حسین رضویان به عنوان نماینده شورا در ستاد توسعه گردشگری انتخاب شد.