افزایش ظرفیت پذیرش بیماران نیازمند دیالیز، به دنبال اضافه شدن یک دستگاه دیالیز جدید در بیمارستان امام رضا (ع) شهرستان شفت

به دنبال تخصیص یک دستگاه دیالیز و یک تخت بستری جدید به بیمارستان امام رضا (ع) شهرستان شفت، ظرفیت پذیرش بیماران نیازمند دیالیز در این مرکز افزایش یافت.

 

فاطمه سیماب/ یک دستگاه دیالیز به انضام تخت بستری بیمار توسط کارشناس تجهیزات پزشکی در بخش دیالیز بیمارستان امام رضا(ع) شهرستان شفت، نصب و راه اندازی شد.
گفتنی است؛ پیش از این بخش دیالیز این مرکز، دارای ۱۲ بیمار دیالیزی و ۶ تخت خدمات رسانی بود. هر بیمار سه بار در هفته تحت همودیالیز قرار می گیرد.