حجت‌الاسلام دکتر فرامرز مباشر امینی_ استاد دانشگاه:

امنیت انتخابات

انتخابات درهرکشوری نشان ازدموکراسی است بشرط وشروطها . هرکشوری که مدعی دموکراسی است وبابرگزاری ان بخواهداثبات کند ان کشوردارای دموکراسی است رانمی توان باورکرد مکرانکه حقوق تمام افرادی که دران نقش دارند را رعایت نماید لذا به همین دلیل بیشترکشورها حتی کشورهای بیشرفته نیز ادای دموکراسی را درمی اورندو فقط نقش بازی میکنند .انتخابات اگربشکل […]

انتخابات درهرکشوری نشان ازدموکراسی است بشرط وشروطها . هرکشوری که مدعی دموکراسی است وبابرگزاری ان بخواهداثبات کند ان کشوردارای دموکراسی است رانمی توان باورکرد مکرانکه حقوق تمام افرادی که دران نقش دارند را رعایت نماید لذا به همین دلیل بیشترکشورها حتی کشورهای بیشرفته نیز ادای دموکراسی را درمی اورندو فقط نقش بازی میکنند .انتخابات اگربشکل صحیح برگزارشود تصویرواقعی دموکراسی میباشد انوقت میتوان مدعی شد ان کشوردارای دموکراسی است انچه دراین نوشته به ان می پردازم امنیت انتخابات درکشورجمهوری اسلامی ایران است که تقریبا هردوسال یکباران را تجربه میکند
انتخابات در ایران شامل می شود ازانتخاب نمایندگان مجلس خبرگان .ریاست جمهوری. نمایندگان مجلس وشوراها. دراین نوشته بنده بدون قضاوت درخصوص تائیدصلاحیت کاندیداها ونوع نظارت شورای محترم نگهبان .درخصوص امنیت انتخابات مطالبی رابه رشته تحریردرمی اورم اگررعایت شود میتوانیم دراین بخش مدعی دموکراسی باشیم چون دراموزهای دینی ماحقوق مردم بعنوان حق الناس ارزش فوالعاده ای دارد وهر کس موظف به رعایت ان است تاحقی ازکسی ازبین نرود .درهمه کشورها شروطی برای ثبت نام کاندیداها وجود دارد .مثل مقدارتحصیلات .سن .پایبندی به قانون اساسی ان کشورو….کشورایران نیزازاین قاعده مستثنا نیست شرایط خاص خودش رادارد. اماانچه که مهم است این است هیات اجرایی وهیات نظارت درهراستان وشورای نگهبان به این باوربرسند که انشاالله رسیده اند که امانتدارمردم میباشند درتصمیم گیری خداوند رادرنظربگیرند .وقانون رابنحواحسن اجرا نمایند البته بنده منکران نیستم ممکن است قوانین موجود دارای نواقصی باشد ولی انچه موجود است لازم الاجرا میباشد تازمان رفع نقص احتمالی انجام شود .موضوع دیگری که باید مدنظرشورای محترم نگهبان قرارگیرد عدالت درتبلیغات کاندیداها است بطور یقین ازنظر توانایی مالی همه نامزدها یکسان نیستند. پس شرایط تبلیغات باید طوری برنامه ریزی شود تاهمه نامزدهابتوانند خودشان راجهت معرفی بیشتر به مردم عرضه کنند .وتخطی ازقانون نکنند حق دیگر نامزدهارا ازبین نبرند مسئله دیگر مردم باید بدانند نامزدها فقط درحیطه وظایف نمایندگی ازتوانمندی خودشان سخن بگویند قول بدهندودیگران رانیز تخریب نکنند غیرازاین ممکن است مصداق عوام فریبی باشد ومتولیان امرباید برای انان اعلام جرم نمایند .ودرحین تبلغات اوراازصلاحیت خارج نمایند .یکی ازمسائلی که متاسفانه درچندسال اخیرشیوع پیداکرده قول قرارهای مالی است که بعضی بعنوان دلال واسط بین بعضی ازکاندیداها وبعضی ازمردم پدیدامدند این افت بسیار خطرناک که ضررش رااول مردم ودوم خودحکومت متحمل خواهدشد . بسیارپدیده زشت میباشد یقینا چنین شخصی اگر بظاهربرنده انتخابات هم شود بدرد مردم وکشور نخواهد خورد دنبال رانت خاص خودش خواهد بود.درطول چهل واندی سال کم نبودند ازاین قبیل افراد درمجلس وضررزیادی به کشورو ملت زدند.مرحله بعد روزانتخابات است .اول حفاظت فیزیکی که برعهده نیروهای محترم نظامی وانتظامی است که بسیار حساس است .مضاف براینکه دشمنان قسم خورد ه درصدد برهم زدن نظم میباشند .دراین خصوص باید مراقبت دیگری ازچشم این عزیزان دورنماند واسطه های سود جوکه جهت خریدوفروش ارا نزدیک حوزه اخذ رای پرسه میزنند راکنترل کنند . اما درخودحوزه رای گیری نماینده فرماندار .شورای نگهبان .رئیس صندوق. بازرس ها همه باید امانتدارواقعی باشند خداوند وشهدا را درنظربگیرند تادرهنگام اخذرای تخطی صورت نگیرد .درتمام محلات ازشوراها .دهیاران معمولا خواسته میشود چند نفر معتمد باانهاهمکاری کنند مثلا افراد بیسواد وکم سوادی که مراجعه میکنند وتوان نوشتن ندارند با انها کمک کنند باید مراقب باشند اکثر شوراهای محل ودهیاران متاثراز کاندیدای مورد نظر خودشان هستند واین موضوع باعث شائبه میشود لذا باید دقت شود خدای ناکرده حقی از کسی ازبین نرود .همچنین درشمارش ارا باید دقت کامل صورت گیرد .برگه های سفید بنام کسی نوشته نشود .تشابه اسمی به نفع یک نفر خوانده نشود اسامی مخدوش بنفع احدی منظور نشود دراول رای گیری تمام کسانی که درصندوق نقش دارند توجه بفرمایند صندوق پلمپ شده باشد وچیزی درصندوق نباشد وتاپایان رای گیری ودرشمارش حضورداشته باشند .نهایت صندوق پلمپ شود ارای ماخذه صورت جلسه شود به امیدروزی که جامعه ای کاملا دموکراسی واسلامی داشته باشیم.