انتصابات جدید در سازمان منطقه آزاد انزلی

اکبر نیازی سرپرست سازمان طی احکامی جداگانه «سرپرست معاونت عمران و زیربنایی» و «سرپرست مدیریت توسعه بازار و ارتباط با اوراسیا» منطقه آزاد انزلی را منصوب کرد. همچنین بر این اساس حسن کاظمی مدیر طرح و برنامه این سازمان با حفظ سمت به عنوان سرپرست معاونت عمران و زیربنایی و باقر فاتحی مریدانی به عنوان […]

اکبر نیازی سرپرست سازمان طی احکامی جداگانه «سرپرست معاونت عمران و زیربنایی» و «سرپرست مدیریت توسعه بازار و ارتباط با اوراسیا» منطقه آزاد انزلی را منصوب کرد.

همچنین بر این اساس حسن کاظمی مدیر طرح و برنامه این سازمان با حفظ سمت به عنوان سرپرست معاونت عمران و زیربنایی و باقر فاتحی مریدانی به عنوان سرپرست مدیریت توسعه بازار و ارتباط با اوراسیا منصوب شدند.