طی احکامی از سوی سرپرست سازمان؛

انتصابات جدید در سازمان منطقه آزاد انزلی | جواد موسویان جانشین امین افقی شد

سید جواد موسویان به عنوان «سرپرست معاونت بندری و حوزه خزر» و جواد نوروزی نیز با حفظ سمت مدیرکل حراست به عنوان «سرپرست مدیریت بازرسی و پاسخگویی به شکایات» سازمان منطقه آزاد انزلی منصوب شدند. گفتنی است، پیش از این امین افقی از مدیران باسابقه و بومی انزلی، معاونت بندری و حوزه خزر این سازمان […]

سید جواد موسویان به عنوان «سرپرست معاونت بندری و حوزه خزر» و جواد نوروزی نیز با حفظ سمت مدیرکل حراست به عنوان «سرپرست مدیریت بازرسی و پاسخگویی به شکایات» سازمان منطقه آزاد انزلی منصوب شدند.

گفتنی است، پیش از این امین افقی از مدیران باسابقه و بومی انزلی، معاونت بندری و حوزه خزر این سازمان را برعهده داشت.

موسویان نیز پیش از این مدیر ارتباط با حوزه اوراسیا در معاونت بندری بوده است.