انتصاب ضحی حجازی بعنوان عضو شورای سیاست گذاری کنترل کیفیت آب

ضحی حجازی مدیر مرکز پایش و نظارت بر بهداشت آب و فاضلاب شرکت آبفای گیلان بعنوان عضو شورای سیاست گذاری کنترل کیفیت آب منصوب شد.

 

 

طی حکمی از سوی هاشم امینی معاون راهبری و نظارت بر بهره برداری شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور، ضحی حجازی به مدت ۲ سال بعنوان عضو اصلی شورای سیاست گذاری کنترل کیفیت آب منصوب شد.

ضحی حجازی مدیر مرکز پایش و نظارت بر بهداشت آب و فاضلاب شرکت آبفای گیلان در انتخابات هشتمین دورۀ شورای سیاست گذاری کنترل کیفیت آب، با رای مستقیم مدیران سایر مراکز پایش شرکت های آب و فاضلاب کشور به عنوان عضو اصلی شورای مذکور برگزیده و عهده دار وظایف تعریف شده در اساسنامه شورا می باشد.