بازدید میدانی سرپرست دانشگاه علوم پزشکی گیلان از دانشکده پرستاری و مامایی شهید بهشتی رشت

سرپرست دانشگاه علوم پزشکی گیلان با همراهی تعدادی از معاونین و مدیران ستادی از بخش‌های مختلف دانشکده پرستاری و مامایی شهید بهشتی رشت بازدید کرد.

 

دکتر محمدتقی آشوبی-سرپرست دانشگاه علوم پزشکی در دانشکده پرستاری و مامایی شهید بهشتی حضور یافت و از بخش‌های مختلف آن بازدید کرد.
دکتر آشوبی در جریان حضور در دانشکده پرستاری و مامایی شهید بهشتی با تعدادی از اعضای هیئت علمی و دانشجویان گفت‌وگو کرد و در جریان امور دانشکده قرار گرفت.
سرپرست دانشگاه علوم پزشکی گیلان به همراه تعدادی از معاونین و همچنین مدیران ستادی از بخش‌های ادرای، پشتبانی و رفاهی دانشکده نیز بازدید و زیرساخت‌های آموزشی این دانشکده را مورد ارزیابی قرار داد.