آماده شروع انتقادات از شوقی باشیم!؟

بازگشت «یوسف گمگشته» این بار به شهرداری رشت

یوسف گلشن مدیرکل سابق دفتر و روابط عمومی استانداری‌ گیلان به عنوان مشاور اجرایی رحیم شوقی شهردار رشت منصوب شده است. شوقی و گلشن پیش از این در استانداری گیلان با یکدیگر همکاری داشتند. هر دو نفر در دولت احمدی نژاد در زمان استانداری کیهان هاشم نیا ارتقا پیدا کردند. به نظر می‌رسد انتصاب گلشن برخی انتقادات […]

یوسف گلشن مدیرکل سابق دفتر و روابط عمومی استانداری‌ گیلان به عنوان مشاور اجرایی رحیم شوقی شهردار رشت منصوب شده است. شوقی و گلشن پیش از این در استانداری گیلان با یکدیگر همکاری داشتند. هر دو نفر در دولت احمدی نژاد در زمان استانداری کیهان هاشم نیا ارتقا پیدا کردند.

به نظر می‌رسد انتصاب گلشن برخی انتقادات از داخل و خارج به شهردار جدید وارد کند. هرچه باشد بیشترین سابقه و شهرت گلشن در دولت پیشین شکل گرفته است و به عنوان یکی از حامیان دولت سابق مطرح است. هرچند حتما شوقی با توجه به همکاری مشترک از توان او آگاه است که انتقادات احتمالی را تحمل کند.

البته این نکته گفتنی است که روابط عمومی سابق استانداری با مدیریت گلشن قابل مقایسه با دوره فعلی نیست که تنها از خبرگزاری های حامی دولت در جلسات و مراسم‌ها دعوت می کنند و رسانه های حامی دولت فعلی هم از آن گلایه دارند. از جمله مواردی که در آن دوره قابل مشاهده بود همین تعامل و ارتباط مناسب روابط عمومی با اکثر رسانه‌ها بود.