آقای میثم محمدنژاد،بعنوان رئیس هیئت تیراندازی منطقه ی آزاد انزلی منصوب شد

گیلان بهتر نوین _ گروه ورزش _باحکم سردارمرتضی قربانی ، رئیس فدراسیون تیراندازی کشور ، میثم محمدنژاد،بعنوان رئیس هیات تیراندازی منطقه ی ازادانزلی منصوب شد.

گیلان بهتر نوین _ گروه ورزش _باحکم سردارمرتضی قربانی ، رئیس فدراسیون تیراندازی کشور ، میثم محمدنژاد،بعنوان رئیس هیات تیراندازی منطقه ی ازادانزلی منصوب شد.