عبدالملکی: دولت به دنبال شومن بازی در توسعه اقتصادی نیست

دبیر شورایعالی مناطق آزاد کشور: دولت به دنبال شومن بازی در جذب سرمایه گذار و توسعه اقتصادی نیست. برخی اصلاحات در مناطق آزاد برای تسریع در روند سرمایه گذاری و رفع موانع ضروری است. از مناطق آزاد خواسته شده تا تمامی فرآیندهای اداری مرتبط با سرمایه گذاری و مباحث اقتصادی را به دبیرخانه ارسال و […]

دبیر شورایعالی مناطق آزاد کشور: دولت به دنبال شومن بازی در جذب سرمایه گذار و توسعه اقتصادی نیست. برخی اصلاحات در مناطق آزاد برای تسریع در روند سرمایه گذاری و رفع موانع ضروری است.

از مناطق آزاد خواسته شده تا تمامی فرآیندهای اداری مرتبط با سرمایه گذاری و مباحث اقتصادی را به دبیرخانه ارسال و این فرآیندهای توسط مشاوران برجسته کشوری بررسی شوند.

هیچ منطقه آزادی به دلیل دریافت هزینه پایداری مورد تشویق قرار نمی‌گیرد و درآمد زایی حاصل از این روند نیز در رتبه بندی مطرح نیست.