سرپرست معاونت آموزش پزشکی عمومی دانشکده پزشکی رشت منصوب شد

  با حکم سرپرست دانشگاه علوم پزشکی گیلان ، دکتر سودابه حدادی به عنوان سرپرست معاونت آموزش پزشکی عمومی دانشکده پزشکی رشت، منصوب شد. طی حکمی از سوی محمدتقی آشوبی – سرپرست دانشگاه علوم پزشکی گیلان، دکتر سودابه حدادی – عضو هیات علمی دانشگاه به عنوان سرپرست معاونت آموزش پزشکی عمومی دانشکده پزشکی رشت ،منصوب […]

سرپرست معاونت آموزش پزشکی عمومی دانشکده پزشکی رشت منصوب شد

طی حکمی از سوی محمدتقی آشوبی – سرپرست دانشگاه علوم پزشکی گیلان، دکتر سودابه حدادی – عضو هیات علمی دانشگاه به عنوان سرپرست معاونت آموزش پزشکی عمومی دانشکده پزشکی رشت ،منصوب شد.

دکتر حدادی، دانشیار عضو هیات علمی گروه بیهوشی، مدیر Edo دانشکده پزشکی ، مسئول آزمون ارتقادستیاری و گواهینامه دانشنامه تخصصی دانشکده پزشکی رشت را در کارنامه کاری خود دارد.

پیش از این دکتر حمید محمدی کجیدی ، عهده دار این مسئولیت بود.