حکایت برخی گردانندگان و فعالان رسانه ای استان گیلان با دستگاههای اجرایی دولتی و عمومی برای انتشار اخبار،گزارشها یشان ،حکایتی خواندنی است ؛

برخی دستگاههای اجرایی دولتی و عمومی هم اعلام کرده‌اند ،در بهترین حالت سه ماه یکبار رسانه ها به ما فاکتور بدون رقم بدهید !!/ آیا با درآمد سه ماه یکبار و هزینه‌های روزانه کمرشکن می توان کار و زندگی کرد ؟!

حکایت کار و زندگی ما البته اکثریت اهالی و گردانندگان رسانه‌های مکتوب و دیجیتالی استان گیلان ،حکایت غریبی است.قبلا ها برخی به شما می گفتند : چی بنویسید ، چه جوری بنویسید ، به نفع کی بنویسید ، به ضرر کی بنویسید ، این خط قرمز است ، این خط آبی است ، این خط […]

حکایت کار و زندگی ما البته اکثریت اهالی و گردانندگان رسانه‌های مکتوب و دیجیتالی استان گیلان ،حکایت غریبی است.قبلا ها برخی به شما می گفتند :
چی بنویسید ،
چه جوری بنویسید ،
به نفع کی بنویسید ،
به ضرر کی بنویسید ،
این خط قرمز است ،
این خط آبی است ،
این خط سبز است ،
این خط نارنجی است
و…..
رعایت کنید.
این توصیه ها سفارش ها و بعضاً دستورالعمل ها در بازه ی زمانی سالهایی ماضی وسنوات گذشته ،یک مکتب جدید «خبر بری» و« نه خبررسانی» و یک شیوه ی رسانه نگاری جدید و غریب با رسانه نگاری استاندارد در ایران در سالهای گذشته و اخیر بوجود آورده است که خودش مثنوی هفتاد من کاغذ و درد دل های بسیار می شود.

با کمال تأسف برخی از ما به این اسلوب رسانه نگاری خبربری عادت کردیم ،
برخی از ما کاملاً رعایت کردیم ،
برخی از ما کمی تا قسمتی عادت کردیم ،
برخی از ما رعایت نکردیم ولی از منابع قانونی پیوست های فرهنگی عملاً محروم و یا کم بهره شدیم،
و برخی از ما که توصیه ها را رعایت نکنیم ،متوقف می شویم.!!!

لطفاً سه ماه یکبار فاکتور بدون رقم بیاورید !!!

استانداری هم سالی یکبار شندر غاز آبونمان
می دهند با هزاران درد سر!!!

مدتی است که دستگاه های اجرایی دولتی و عمومی در استان گیلان با زندگی و رزق و روزی ما رسانه نگاران و خانواده های ما ،شوخی بسیار جدی و حیاتی را در پیش گرفته اند و اعلام کرده‌اند که شما رسانه‌ها کارکرد های ما منتشر کنید و هر سه ماه یکبار برای ما فاکتور بیاورید و رقم را هم ‌خودمان تعیین خواهیم کرد.،( البته این دستورالعمل به نظر می رسد که شامل حال رسانه‌های از ما بهتر و سفارش شده نمی شود).
این مختص رسانه‌های غیر خودی است.
برخی دیگر از دستگاههای اجرایی و عمومی نیز روی همین مورد یعنی سه ماه یکبار فاکتور گرفتن با رقم مورد نظر خودشان اصرار دارند با دنگ و فنگ های جدید مالیاتی.!!!

یعنی ما باید به همکاران و خانواده های مان اعلام کنیم که زندگی خود با برنامه ریزی های دستگاههای دولتی و عمومی هر سه ما یکبار تنظیم کنند!!!!؟؟
چون قرار است آقایان دولتی و عمومی هر سه ماه یکبار شندر غاز با منت گذاری و کلی دنگ و فنگ ( فاکتورهای منطبق با مالیات) به شماره حساب های نحیف مان بریزند!!!

این حکایت جریان «خبربری »و «نه اطلاع رسانی استاندارد» در گیلان ماست و ادامه ی این روند یعنی بیکاری،تعطیلی و ورشکستگی آن دسته از رسانه های مکتوب و دیجیتالی که به جایگاه های قدرت وابسته نیستند……!!!!!

این بود آن وعده ی عدالت بدون تبعیض دولت سیزدهم که البته در دولت های دیگر هم با شدت و ضعف وجود داشته است ولی در دولت آقای رییسی بیشتر خود نمایی میکند.
البته بهترین دوران زندگی حرفه ای و زندگی ما در دولت های اخیر ،دولت های اصلاحات آقای خاتمی بود.

ایام بکام!!!!