برگزاری مراسم تجلیل از بانوان والیبالیست چاف و چمخاله توسط شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر چاف و چمخاله

و به نقل از سایت روابط عمومی شهرداری چاف و چمخاله طی مراسمی از بانوان والیبالیست شهر چاف و چمخاله قدردانی شد. در این مراسم که مهندس ابراهیمی ،شهردار موفق چاف و چمخاله و اعضای شورای اسلامی این شهر و جمعی از ورزشکاران حضور داشتند ،با اهدای هدایا و الواح تقدیر از بانوان والیبالیست این […]

و به نقل از سایت روابط عمومی شهرداری چاف و چمخاله طی مراسمی از بانوان والیبالیست شهر چاف و چمخاله قدردانی شد.

در این مراسم که مهندس ابراهیمی ،شهردار موفق چاف و چمخاله و اعضای شورای اسلامی این شهر و جمعی از ورزشکاران حضور داشتند ،با اهدای هدایا و الواح تقدیر از بانوان والیبالیست این تجلیل به عمل آمد.