بمنظور ارتقا سطح آگاهی صورت پذیرفت:

برگزاری همایش آموزشی ایمنی برای برقکاران امور توزیع برق تالش و آستارا

به میزبانی شهرستان تالش و طی هماهنگی بعمل آمده از سوی دفتر ایمنی و کنترل ضایعات شرکت توزیع برق استان همایش آموزشی ایمنی برای برقکاران امور توزیع برق تالش و آستارا برگزار شد. در این همایش علی قلی نژاد مدیر امور توزیع برق تالش گفت: مباحث ایمنی بسیارگسترده است لذا ضروریست الزامات اولیه ایمنی برای […]

به میزبانی شهرستان تالش و طی هماهنگی بعمل آمده از سوی دفتر ایمنی و کنترل ضایعات شرکت توزیع برق استان همایش آموزشی ایمنی برای برقکاران امور توزیع برق تالش و آستارا برگزار شد.

در این همایش علی قلی نژاد مدیر امور توزیع برق تالش گفت: مباحث ایمنی بسیارگسترده است لذا ضروریست الزامات اولیه ایمنی برای همیشه در ذهن کلیه همکاران نقش ببندد و تکرار آنها در قالب همایش های آموزشی موجب بسط و ارتقاء ایمنی و نهایتا حفظ سلامت همکاران گرامی می شود.

وی خاطرنشان کرد: منابع انسانی مهم ترین سرمایه های یک شرکت هستند و ضروری است حوادث تلخ گذشته مورد توجه همه همکاران قرار گرفته و در جلسات ایمنی توسط برقکاران تجزیه و تحلیل شود و پیشنهادات و نظرات افراد در اختیار امورهای دیگر قرار گیرد.

گفتنی است طی این همایش مدرسان دوره آقایان آرمون، نجف زاده و حسین زاده به ارائه مطالب و توضیحات حوزه ایمنی از جمله جایگاه سیمبانان در سازمان، اهمیت شغل سیمبانی، نیازمندی های شغلی سیمبان، فاکتورهای حیاتی برای موفقیت سیمبان، عوامل درونی و بیرونی حوادث و راه کارهای پیشگیری از آن ارائه کرد.

همچنین مدرسان تجربیات خود را در حوزه سیمبانی ارائه کردند و به تشریح موضوعاتی از جمله علل رعایت نکردن ایمنی از سوی سیمبان، خطرات در کمین، ایمنی پایه های بتنی،چوبی و فلزی و راه کارهای ایمن سازی آن پرداختند.در پایان نیز به تعدای از سیمبانان برتر امور توزیع تالش، آستارا و ادارات تابعه از حیث رعایت نکات ایمنی لوح تقدی و هدایا اهدا شد.