نماینده کهنسال مجلس همچنان از مردم طلبکار است

بزرگترین تهدید مردم از نظر میرسلیم؛ سست ایمانی و ناشکری!

سیدمصطفی میرسلیم، نماینده تهران در مجلس در توئیتی نوشت: بزرگترین خطراتى که اکثر مردم را تهدید مى کند ناآگاهى و سست ایمانى و ناشکرى است.

سیدمصطفی میرسلیم، نماینده تهران در مجلس با برشمردن خطراتی که مردم را تهدید میکنند از ناشکری نام برد.

میرسلیم در توئیتی نوشت: بزرگترین خطراتى که اکثر مردم را تهدید مى کند ناآگاهى و سست ایمانى و ناشکرى است.

پیش از این نیز توئیت های جنجالی این نماینده با واکنش های بسیاری از سوی مردم مواجه شده بود.