دکتر رضویان ، عضو شورای اسلامی شهر رشت در ارتباط با بودجه ی سال ۱۴۰۳ شهرداری رشت بیان کرد ؛

بودجه واقعی یا بودجه ی دستوری و غیر واقعی

      آنچه در برنامه راهبردی رشت دیده شده در بودجه هزار و چهارصد و سه شهرداری وجود ندارد اگر موارد مدنظر دیده نشود از رای دادن به این بودجه معذورم. جلساتی که درباره بررسی بودجه هزار و چهارصد و سه ترتیب داده شده روزانه برگزار می شود و در جلسه گذشته بدین موارد […]

 

 

 

آنچه در برنامه راهبردی رشت دیده شده در بودجه هزار و چهارصد و سه شهرداری وجود ندارد اگر موارد مدنظر دیده نشود از رای دادن به این بودجه معذورم.

جلساتی که درباره بررسی بودجه هزار و چهارصد و سه ترتیب داده شده روزانه برگزار می شود و در جلسه گذشته بدین موارد اشاره داشتم.

چند گزاره را مرور میکنم و بعد نتیجه میگیرم. در تعاریف سنتی وقتی از بودجه صحبت میشود از اقتصاد گفته شده و به همین اعداد و ردیف هایی که در کتابچه های سالیانه بودجه آمده اشاره می شود اما در دیدگاه نوین مسئله پیرامون مدیریت است و بحث ، بحث ویژن ، دیدگاه و برنامه است و در حقیقت بودجه ابزاری است که مسیر و اهداف را مشخص میکند.

سوالی میپرسم چرا بودجه رشت برای سال 1403 پنج هزار و چهارصد میلیارد تومن نوشته شده ؟ مثلا این بودجه نمیتوانست هفت هزار میلیارد باشد یا چهار هزار و پانصد میلیارد تومان ؟ وقتی ما میتوانیم بنشینیم و بگوییم در فلان ردیف بیست میلیارد تبدیل به چهل میلیارد شود و در ردیف دیگر سه میلیارد بشود یک میلیارد و دستگاه ارائه کننده پیشنهاد بودجه هم به راحتی موافقت میکند پس این نشان میدهد که این بودجه پیشنهادی یک بودجه ی دستوری است.

کجا هستیم، کجا میخواهیم برویم و چطور میخواهیم برویم؟ این آن چیزهاییست که می بایست از بودجه دریافت بشود. یک تیمی معین شد از دانشگاه گیلان که آمدند و طرحی راهبردی برای این شهر در قامت 20 ساله نوشتند و چکیده ای از آن هم در اختیار اعضای شورای شهر قرار گرفت. آنچیزی که در آن طرح امده در این کتابچه بودجه نیست و تنها همان روال سال های گذشته است که با چند درصد افزایش تکرار شده.

شهر رشت یک مساحت مشخصی دارد پرسشی را طرح می کنم برای این مساحت مشخص قیمت تمام شده خدمات در حوزه های گوناگون چقدر است و به چه تعداد نیرو احتیاج دارد؟ تا وقتی این مقوله روشن نباشد و برای نگارش بودجه زمان بیشتری به شکل تحقیق عملیاتی صرف نشده باشد بودجه در عمل الکن و ناکارآمد است و برای شوراهای مختلف همین کتابچه زیبایی ست که می اید و دو هفته در اختیار اعضا شورا قرار میگیرد و تند تند هر کس دستش را بالا می برد و رای میدهد. این مسئله را حل کنید اکنون برای اصلاح امور وقت وجود دارد و امروز جای جبران هست. من چند هفته گذشته هم عرض کردم گفتم اگر مواردی که در بودجه مد نظر است مرتفع نشود از اینکه رایم را به این بودجه بدهم معذورم.