اندر مصائب قانون سربازی؛

بیکار شدن به خاطر خدمت سربازی | پایمان را که از کارگاه بیرون می‌گذاریم، کار تمام است!

یک کارگر که برای خدمت وظیفه سربازی کارگاه را ترک می‌کند نباید بعد از دوسال که برمی‌گردد، خود را بیکار بیابد؛ قانون حق بیکارسازی کارگران را ساده به کارفرما نداده است.