تجلیل از واحدهای صنعتی احیاء شده در دولت سیزدهم در نشست معاون وزیر صمت و واحدهای صنعتی شهرکهای صنعتی گیلان

تعدادی از واحدهای صنعتی احیاء شده در دولت سیزدهم در نشست دکتر مقیمی، معاون وزیر صمت و مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران با واحدهای صنعتی مستقر در شهرکهای صنعتی استان گیلان تجلیل شدند.

تعدادی از واحدهای صنعتی احیاء شده در دولت سیزدهم در نشست دکتر مقیمی، معاون وزیر صمت و مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران با واحدهای صنعتی مستقر در شهرکهای صنعتی استان گیلان تجلیل شدند.