حسین کنعانی مقدم: با ادعای قطار پیشرفت مشکلات حل نمی شوند

حسین کنعانی مقدم: با ادعای قطار پیشرفت مشکلات حل نمی شون یکی از چهره های اصولگرا که معتقد است عملکرد دولت سیزدهم و شخص رییس جمهوری در بخش های مختلف سیاسی، اقتصادی، دیپلماسی عملکرد نامناسبی بوده، حسین کنعانی مقدم، دبیرکل حزب اصولگرای سبز است. او با اشاره به عملکرد دولت رییسی به «اعتماد» می گوید: […]

حسین کنعانی مقدم: با ادعای قطار پیشرفت مشکلات حل نمی شون
یکی از چهره های اصولگرا که معتقد است عملکرد دولت سیزدهم و شخص رییس جمهوری در بخش های مختلف سیاسی، اقتصادی، دیپلماسی عملکرد نامناسبی بوده، حسین کنعانی مقدم، دبیرکل حزب اصولگرای سبز است. او با اشاره به عملکرد دولت رییسی به «اعتماد» می گوید: «با توجه به تجربیات و تخصصی که در حوزه های اقتصادی و سیاسی و… از زمان حضور در مجمع تشخیص داشتم، از ابتدای تشکیل کابینه سیزدهم نسبت به راهبردها و تصمیم سازی های دولت نقدهای جدی مطرح کردم. از همان ایام، اعلام کردم پیشرفت و رشد به شاخص های آماری مستند نیاز دارد و با ان شاءالله و ماشاءالله و ادعای به راه افتادن قطار پیشرفت و… نمی توان کشور را به سمت رشد هدایت کرد. از همان آغاز هم گفتم که چون اعضای کابینه و تیم اقتصادی کار تیمی نکرده اند، عمدتا گل به خودی می زنند.»

کنعانی مقدم ادامه داد: «پیش بینی های ما هم امروز محقق شده است. در زمان طرح انتقاد در سال ۱۴۰۰ برخی طیف های اصولگرا ما را خواستند، اعتراض کرده و تذکر دادند که نباید از دولت انتقاد کنیم. اما چون ما نقد مشفقانه و صادقانه را وظیفه خودمان می دانیم، دست از نقد دولت نمی کشیم. واقع آن است که دولت فاقد شفافیت است و توانایی در تغییر مقررات را ندارد. در حال حاضر ما دچار اقتصاد دیابتی شده ایم. مثل بیماری هلندی که برخی اقتصادها را دچار می کند. پیشنهاد دادیم که دولت کوچک تر شود و بهره وری افزایش یابد. سرمایه گذاری خارجی برای بهبود زیرساخت ها باید جذب شود. نهایتا هم تولید باید با صرفه شود تا هم توسعه صادراتی شکل بگیرد و هم نیازهای داخلی پوشش داده شود. اما هیچ کدام از این ضرورت ها در برنامه های دولت وجود ندارند.»

این فعال اصولگرا با اشاره به اینکه دولت با بودجه سال ۱۴۰۲ نشان داد که هم درآمدهای صوری دارد و هم هزینه های ناپیدا، گفت: «با این بودجه، رییس جمهوری تیم اقتصادی اش را زیر سوال برده و نهایتا خود را هم زیر سوال می برد. هر اندازه هم که نمایندگان با دولت قرابت فکری داشته باشند باز هم احتمال دارد که اقدام به طرح پرسش از رییس جمهوری یا خلع دولت کنند. ما به دولت پیشنهاد دادیم که در رابطه با بحث تحریم ها روابط اقتصادی جدیدی با دنیا تعریف شود. تاب آوری اقتصادی ایران باید بالا می رفت. اما هیچ کدام از این بایدها انجام نشده است. ناگهان مردم شب می خوابند و صبح بیدار می شوند و متوجه می شوند ارزش پول ملی ۵۰ الی ۶۰درصد کاهش یافته است