درخواست از مجلس برای واردات کارگر!

به گفته رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، کار هست اما کارگر نیست، از ما مجوز خواستند تا کارگر از کشورهای دیگر بیاوریم. رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس معتقد است کار هست اما کارگر نیست. حمیدرضا حاجی‌بابایی رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: از ما مجوز خواستند تا کارگر از کشورهای دیگر بیاوریم.نوع […]

به گفته رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، کار هست اما کارگر نیست، از ما مجوز خواستند تا کارگر از کشورهای دیگر بیاوریم.

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس معتقد است کار هست اما کارگر نیست.

حمیدرضا حاجی‌بابایی رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: از ما مجوز خواستند تا کارگر از کشورهای دیگر بیاوریم.نوع نگاهم تغییر کرده و می‌خواهم به مساجد بروم و به مردم بگویم جوانانتان را بیاورید کارخانه تا کار کنند. کار یک نفر در کارخانه تورم را پایین می‌آورد و کار یک نفر در ادارات تورم را بالا می‌برد.

حمیدرضا حاجی‌بابایی گفت: انبار غذای کشور و امنیت غذایی و مباحث استراتژیک با اهالی روستا و اعضای شوراها است و باید در نگاهمان به روستاها تجدیدنظر کنیم تا وضعیت بهتر شود.

حاجی‌بابایی افزود: کار هست اما کارگر نیست، از ما مجوز خواستند تا کارگر از کشورهای دیگر بیاوریم اما لازم است فرهنگسازی کنیم که جوانان بدانند کارخانه هم جای کار کردن برای افراد تحصیل‌کرده است و هیچ مشکلی ندارد به طوریکه کار یک نفر در کارخانه تورم را پایین می‌آورد و کار یک نفر در ادارات تورم را بالا می‌برد.