درخواست وکیل گیلانی از رهبری برای جلوگیری از بکارگیری تبعیض آلود میثم لطیفی، به عنوان رییس سازمان اداری و امور استخدامی کشور

دکتر سجاد کریمی پاشاکی ،وکیل گیلانی که برای اجرای قوانین مختلف توسط دولت و سایر نهادها فعالیت میکند در ارتباط با بکارگیری غیرقانونی میثم لطیفی توسط دولت در سازمان امور اداری و استخدامی کشور ،از رهبری برای جلوگیری از استخدام و بکارگیری غیرقانونی و تبعیض آلود میثم لطیفی، درخواست دخالت کرد. متن نامه ی این […]

دکتر سجاد کریمی پاشاکی ،وکیل گیلانی که برای اجرای قوانین مختلف توسط دولت و سایر نهادها فعالیت میکند در ارتباط با بکارگیری غیرقانونی میثم لطیفی توسط دولت در سازمان امور اداری و استخدامی کشور ،از رهبری برای جلوگیری از استخدام و بکارگیری غیرقانونی و تبعیض آلود میثم لطیفی، درخواست دخالت کرد.
متن نامه ی این وکیل گیلانی بشرح زیر
می باشد: