دوربین در مترو بالای سر زاکانی،شهردار تهران ولی شهردار تهران منکر آن است!!!!!

  زاکانی،شهردار تهران مدعی شده بود که داخل واگن های مترو دوربین وجود ندارد. ولی اگر به عکس بالا کمی توجه شود ،دوربین در سقف واگن مترو براحتی قابل مشاهده است!!! حال دیگر چه می شود گفت از این پنهان کاری و….

 

زاکانی،شهردار تهران مدعی شده بود که داخل واگن های مترو دوربین وجود ندارد.
ولی اگر به عکس بالا کمی توجه شود ،دوربین در سقف واگن مترو براحتی قابل مشاهده است!!!
حال دیگر چه می شود گفت از این پنهان کاری و….