نگاهی به برخی حرکات در ارتباط با تغییرات احتمالی در مدیریت شرکت آبفای گیلان ؛

راهکار حل مشکلات در افزایش کمک زیان توسط دولت محترم در حق شرکت های آبفای کشور و استان است / با پاک کردن صورت مسئله ،مسئله حل نمی شود!!!!!

    در اخبار غیر رسمی و برخی شنیده ها آمده بود که برخی در تکاپو هستند که به جای مدیر عامل کنونی شرکت آبفای گیلان بنشینند و در این رابطه به همه چیز متوسل شده اند تا بتوانند ،مدیر عامل بشوند.!!! شوربختانه برخی هم در مدیریت های مختلف چه در شرکت مهندسی آب و […]

 

 

در اخبار غیر رسمی و برخی شنیده ها آمده بود که برخی در تکاپو هستند که به جای مدیر عامل کنونی شرکت آبفای گیلان بنشینند و در این رابطه به همه چیز متوسل شده اند تا بتوانند ،مدیر عامل بشوند.!!!
شوربختانه برخی هم در مدیریت های مختلف چه در شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور و چه در بخشهای دیگر در صدد هستند مشکلی که فقط با تدبیر دولت سیزدهم یعنی« با افزایش کمک زیان» شرکت های آبفای کشور و استان ،حل و فصل می شود را با سفسطه و مطرح کردن خود تا رسیدن به صندلی مدیر عاملی آسمان و ریسمان را به هم می بافند تا به نام و نانی برسند.!!
برخی از مدعیان این موضوع هم کارنامه ی قابل دفاعی در مدیریت حوزه‌های سابق شان ندارند و آمار و ارقام و عملکردشان موجود است و برخی دیگر از مدعیان هم مانند مابقی ادعاها و کنش هایی داشته اند ،می شود فهمید که دعوا بر سر منافع کارکنان و ارایه ی خدمات به مردم نیست بلکه عشق مدیر عامل شدن برخی را وادار کرده تا این بار توربین ها و پرچم هایشان را از دولت های سابق و دولت تدبیر و امید به سمت دولت سیزدهم به اهتزاز در بیاورند ،چون برایشان هدف وسیله را توجیه
می کند.!!! این مدعیان پرحاشیه و کم کار فقط به رانت های مختلف مدیریت فکر نه چیز دیگری.!!!

با پاک کردن صورت مسئله ،مسئله حل نمی شود!!!

به نظر می رسد ،وزارت نیرو و شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور در دولت آقای روحانی بدون انجام کار کارشناسی ،حقوقی و بودجه‌ای و… تصمیم به ادغام شرکت های آب و فاضلاب روستایی در شرکتهای آب و فاضلاب شهری گرفت.
با توجه به مشکلاتی که پس از مدتی از فرایند ناقص و پر حرف و حدیث ادغام، بروز کرد ،می توان ادعا کرد که این ادغام دارای اشکالات مختلف بوده است که ضرورت دارد تا تیم مدیریتی و حقوقی دولت و وزارت نیرو در اتاق فکر به این موضوع برای رفع اشکالات بخوبی و با تمام جوانب کارشناسانه بپردازد تا رفع اساسی مشکل شود.
حل و فصل مشکلات کنونی شرکت های آب و فاضلاب استانها و بویژه شرکت آبفای گیلان بنا به نظر کارشناسان در مرحله ی اول بایستی با عنایت دولت سیزدهم به« افزایش کمک زیان» به تمام شرکت های آبفای کشور و همچنین شرکت آبفای گیلان حل و فصل شود.
چون با تأمین منابع مالی مورد نیاز مشکل در پرداخت حقوق و مزایای کارکنان و ارایه خدمات کیفی مستمر تر خواهد شد.
در مرحله ی دوم با نگاه آسیب شناسانه فرآیند ادغام را برای حل مباحث باقی مانده مورد بازبینی قرار بگیرد.
اگر راه حل های فوق الاشاره مورد توجه قرار بگیرد قطعاً مشکلات موجود یا حل و یا بشدت کاهش خواهد یافت در غیر اینصورت اگر قوی ترین مدیران هم در رأس شرکت های آبفای کشور و استان هم باشند ،از دست آنان نیز کاری بر نمی آید.!!
پس تغییر مدیر چاره اساسی کار نیست.
اگر کسی یا کسانی ادعا
می کنند که با وجود مشکلات بودجه ای و ادغام غیر کارشناسانه، می توانند از پس مشکلات کنونی بر بیایند ، یا نادان و جاهل به امور مدیریتی و اداری هستند و یا اینکه فقط می خواهند به رزومه ی کاریشان عنوان مدیر عاملی شرکت آبفای گیلان را نیز اضافه نمایند با حرف و حدیث های بسیار فراوان.!!

فرد یا افرادی که به هر قیمتی در حال لابی و رابطه بازی در استان و شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور هستند تا جانشین مدیر عامل بی حاشیه کنونی شرکت آبفای گیلان بشوند فقط به جانشینی فکر می کنند نه به بهتر شدن وضعیت عملکرد شرکت آبفای گیلان!؟!؟
چون اگر به بهبود وضعیت عملکرد شرکت و بهبود وضعیت کارکنان زحمتکش شرکت می اندیشیدند ،در یک هم افزایی و همگرایی در کنار مدیریت کنونی شرکت قرار می گرفتند تا با درخواست از دولت و مقامات وزارت نیرو در «افزایش میزان کمک زیان» به شرکت های آبفای کشور و استان قرار می گرفتند نه اینکه در این شرایط به فکر پست و مقام و خدای ناکرده رانت برای خودشان و …. باشند.!!!!؟؟؟