زیاده عرضی نیست

زیاده عرضی نیستدرباره دستور رئیس جمهور که جایگاه های سوخت را حیاتی دوباره بخشید!زیاده عرضی نیست

یعنی بعد از اختلال در 60 درصد جایگاه های عرضه سوخت در کشور، اگر رئیس جمهور به وزیر نفت دستور نمی داد که موضوع را بررسی و مشکل را رفع کند، آیا وزارت نفت این کار را نمی کرد تا دستور رئیس جمهور برسد؟!

ابتدا این خبر را بخوانید: «رئیس جمهور به جواد اوجی وزیر نفت دستور داد ضمن بررسی «علت وقوع» اختلال در عرضه سوخت در برخی جایگاه‌ها، به نحو مقتضی نسبت به «رفع فوری» اختلال پیش آمده اقدام کند.»

یعنی بعد از اختلال در 60 درصد جایگاه های عرضه سوخت در کشور، اگر رئیس جمهور به وزیر نفت دستور نمی داد که موضوع را بررسی و مشکل را رفع کند، آیا وزارت نفت این کار را نمی کرد و اختلال در جایگاه ها همچنان باقی می ماند تا دستور رئیس جمهور برسد؟!

آیا واقعاً شأن جایگاه ریاست جمهوری صدور دستور درباره واضحات و مسلّمات و سپس رسانه ای کردن آن است؟ وظیفه دولت و رئیس آن، تدبیر برای جلوگیری از این قبیل رویدادهاست نه نامه دادن های این چنینی به همدیگر که حتی حکم نوشداروی بعد مرگ سهراب هم ندارد!

زیاده عرضی نیست!