اولین انتصابات شهردار جدید رشت؛

سرپرست پیشین، شهردار منطقه یک شد | علی رضا حسنی مدیر حوزه دفتر شهردار

رحیم شوقی شهردار جدید رشت در اولین انتصابات خود مدیر حوزه دفتر و شهردار منطقه یک رشت منصوب کرد. بر این اساس علی رضا حسنی به عنوان ریاست حوزه دفتر شهردار و یوسف یزدانی سرپرست پیشین شهرداری را به سمت مدیر منطقه یک منصوب نمود.

رحیم شوقی شهردار جدید رشت در اولین انتصابات خود مدیر حوزه دفتر و شهردار منطقه یک رشت منصوب کرد.

بر این اساس علی رضا حسنی به عنوان ریاست حوزه دفتر شهردار و یوسف یزدانی سرپرست پیشین شهرداری را به سمت مدیر منطقه یک منصوب نمود.